دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 

 

 

معاونت آموزشی دانشکده وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشکده را بر عهده دارد. همچنین، نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها بر عهده این معاونت می باشد.

برخی از وظایف و اختیارات معاونت آموزشی دانشکده به شرح ذیل است:

1.      اداره کلیه امور آموزشی

2.      مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط

3.      نظارت بر اجرای مقررات وآیین نامه های آموزشی

4.      نظارت بر حسن اجرای وظایف اداره آموزش

5.      تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده

6.      برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری گروههای آموزشی و اداره آموزش

7.      نظارت بر حسن اجرای برنامه ها وفعالیت های آموزشی دانشکده و ارزیابی آن

8.      ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و انعکـاس آن بـه ریاسـت دانشـکده و اعـلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیئت علمی

9.      برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده

10.  تهیــه و تــدوین مقــررات خــدمات آموزشــی بــرای پیشــنهاد بــه معاونــت آموزشــی دانشگاه جهت تصویب

11.  نظارت بر ثبت ، نگهداری و کنترل واحدهای درسی

 

الف) فعالیتهای مرتبط با اعضای هیئت علمی :

1.      نیازسنجی, بررسی تقاضاهای استخدام و انتقال و نظارت بر انجـام مراحـل تبـدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی (قراردادی به پیمانی و از پیمانی به رسمی آزمایشی)

2.      بررسی درخواستهای ارتقاء پایه سالیانه و انجام اقدامات لازم

3.      بررسی درخواستهای ارتقاء مرتبه علمی و انجام اقدامات لازم

4.      بررســی درخواســتهای اســتفاده از حــق محرومیــت از مطــب (پیگیــری و اجــرای مصوبات شورای مربوطه)

5.      بررسی درخواستهای اعضای هیئت علمی درخصوص تحصـیل در مقـاطع بـالاتر و نحوه ادامه تحصیل به صورت  مأموریت آموزشی و یا مرخصی بدون حقوق

6.      بررسی و تنظیم قراردادهای حق التدریس اعضای هیئت علمی شاغل و مدعو

ب ) فعالیتهای مرتبط با دانشجویان:

1.      نظارت بر ثبت نـام و بـر انجـام مراحـل مختلـف انتخـاب واحـد دانشـجویان (حـذف و اضافه , حذف نهایی و ...) در مقاطع مختلف

2.      نظارت بر برنامه ریزی های درسی با همکاری گروههای آموزشی

3.      نظارت بر برگزاری منظم کلاسهای درس و امتحانات پایان ترم

4.      نظارت بر روند تحصیلی دانشجویان از نظر مشروط بودن یا ممتازبودن آنها

5.      نظارت و پیگیری ثبت نمرات دانشجویان توسط اعضای هیئت علمی

6.      صدور گواهی های اشتغال به تحصیل برای مراکز مختلف

7.      ارسال گزارش های فراغت از تحصیل دانشجویان به دانشگاه

8.      اقدام برای برگزاری کارآموزیهای رشته های مختلف

9.      تایید و امضاء پیش نویس دانشنامه های فارغ التحصیلان