سرفصل دروس كارشناسي پيوسته شنوايي شناسي

   دانلود : سمينار در شنوايي شناسي           حجم فایل 702 KB
   دانلود : مديريت در شنوايي شناسي           حجم فایل 486 KB
   دانلود : شنوايي شناسي باليني           حجم فایل 702 KB
   دانلود : تربيت شنوايي           حجم فایل 638 KB
   دانلود : شنوايي شناسي كودكان           حجم فایل 806 KB
   دانلود : آزمون هاي فيزيولوژيك شنوايي 2           حجم فایل 501 KB
   دانلود : شنوايي شناسي صنعتي           حجم فایل 806 KB
   دانلود : آزمونهاي رفتاري سيستم مركزي شنوايي           حجم فایل 582 KB
   دانلود : قالب گيري           حجم فایل 612 KB
   دانلود : ارزيابي ، تجويز و تنظيم وسايل كمك شنوايي و ارتباطي           حجم فایل 838 KB
   دانلود : زبان به افراد كم شنوا           حجم فایل 612 KB
   دانلود : زبان انگليسي تخصصي           حجم فایل 568 KB
   دانلود : اصول و مباني شنوايي شناسي توانبخشي           حجم فایل 566 KB
   دانلود : بيماريهاي گوش و حلق و بيني و روشهاي درماني           حجم فایل 816 KB
   دانلود : تجهيزات شنوايي و اصول كاليبراسيون آنها           حجم فایل 566 KB
   دانلود : آزمون هاي فيزيولوژيك شنوايي 1           حجم فایل 556 KB
   دانلود : كاربرد دارو شناسي و شنوايي شناسي           حجم فایل 709 KB
   دانلود : ارزيابي تكميلي و شنوايي           حجم فایل 582 KB
   دانلود : اختلالات زبان و گفتار           حجم فایل 709 KB
   دانلود : مباني زبانشناسي و آوا شناسي آكوستيك           حجم فایل 271 KB
   دانلود : روانشناسي و مشاوره كم شنوايان           حجم فایل 536 KB
   دانلود : اختلالات ارتباطي           حجم فایل 787 KB
   دانلود : ارزيابي پايه شنوايي           حجم فایل 536 KB
   دانلود : آكوستيك و سايكو آكوستيك           حجم فایل 479 KB
   دانلود : مباني علم شنوايي           حجم فایل 879 KB
   دانلود : رشد طبيعي زبان و گفتار           حجم فایل 666 KB
   دانلود : آناتومي و فيزيولوژي دستگاه شنوايي و تعادل           حجم فایل 879 KB
   دانلود : بيماري هاي كودكان           حجم فایل 878 KB
   دانلود : ژنتيك در پزشكي           حجم فایل 510 KB
   دانلود : بيماري هاي مغز و اعصاب           حجم فایل 514 KB
   دانلود : راديولوژي سر و گردن           حجم فایل 510 KB
   دانلود : بيوشيمي           حجم فایل 258 KB
   دانلود : فيزيولوژي عمومي           حجم فایل 898 KB
   دانلود : آناتومي و فيزيولوژي مغز و اعصاب           حجم فایل 881 KB
   دانلود : ضروريات بافت شناسي و آسيب شناسي           حجم فایل 898 KB
   دانلود : اصول توانبخشي           حجم فایل 633 KB
   دانلود : آناتومي عمومي با تاكيد بر سر و گردن           حجم فایل 676 KB
   دانلود : روانشناسي عمومي           حجم فایل 613 KB
   دانلود : بهداشت عمومي           حجم فایل 676 KB
   دانلود : فيزيك صوت           حجم فایل 914 KB
   دانلود : سرفصل دروس رشته شنوايي شناسي           حجم فایل 13595 KB
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :