خانم غزالانی

 

بهاره خاورغزالانی

کارشنناسی ارشد شنوایی شناسی

مرتبه علمی:مربی

ایمیل:baharghazalani@yahoo.com

رزومه(CV)

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد : دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناسی : دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

علایق آموزشی :

آناتومی و فیزیولوژی سیستم شنوایی و تعادل

اکوستیک و سایکواکوستیک

آزمون های رفتاری سیستم مرکزی شنوایی

اصول و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی

ارزیابی پایه شنوایی

شنوایی شناسی بالینی

کارآموزی وزوز و آزمونهای مرکزی سیستم شنوایی

کارآموزی ارزیابی کودکان و بزرگسالان

کارآموزی ABR&ENG

 

علایق پژوهشی :

اختلال پردازش شنوایی مرکزی

حافظه فعال شنیداری

نوروساینس شنوایی و تعادل

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1396-1395

 

ساعت

روز

 

10- 8

 

12- 10

 

14 12

 

16-14

 

20-16

 

شنبه

       کارورزی

کلینیک امام

 

       کارورزی

کلینیک امام

ناهار / نماز

مطالعه

 

 

 

یکشنبه

بخش شنوایی شناسی بیمارستان بعثت

بخش شنوایی شناسی بیمارستان بعثت

ناهار / نماز

مطالعه

 

 

 

دوشنبه

       کارورزی

بیمارستان بعثت

       کارورزی

بیمارستان بعثت

ناهار / نماز

 

مطالعه

 

 

 

سه شنبه

       کارورزی

بیمارستان بعثت

       کارورزی

بیمارستان بعثت

ناهار / نماز

 

کلاس آزمونهای مرکزی سیستم شنوایی

 

کارورزی

کلینیک امام

 

چهارشنبه

گروه

گروه

ناهار / نماز

 

 

 

 

پنج شنبه