خانم اسفنده

 

کوثر اسفنده

کارشناسی ارشد گفتار درمانی

مرتبه علمی:مربی

ایمیل:ksfande@gmail.com

رزومه(CV)

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد:دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناسی:دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 

علایق آموزشی :

The Normal Development of  speech and language

Dyslexia:speech and language

Stuttering and related disorders of fluency

 

علایق پژوهشی :

Assessment and treatment in stuttering

Evidence based-practice in stuttering treatment

Outcome measurement in stuttering

Meta-analysis of the effects of stuttering treatment

Outcome measurement in adult stuttering therapy

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1396

ساعت

روز

 

10- 8

 

12- 10

 

13 12

 

16-14

 

18-16

 

شنبه

 

کار آموزی بالینی بیمارستان بعت

 

کار آموزی بالینی بیمارستان بعت

کار آموزی بالینی بیمارستان بعت

 

تشخیص افتراقی در اختلالات گفتار و زبان

گفتار درمانی 93

پاسخگویی به دانشجویان

گفتار درمانی 94

 

یکشنبه

کار آموزی بالینی کلینیک امام

کار آموزی بالینی کلینیک امام

کار آموزی بالینی کلینیک امام

طرح تحقیقاتی/مطالعه

پایان نامه دانشجویان گفتار درمانی92

 

دوشنبه

کار آموزی بالینی بیمارستان بعت

کار آموزی بالینی بیمارستان بعت

کار آموزی بالینی بیمارستان بعت

 

نابسامانیهای زبانی ویژه دوران رشد

گفتار درمانی 94

پاسخگویی به دانشجویان

گفتار درمانی 93

 

سه شنبه

کار آموزی بالینی کلینیک امام

کار آموزی بالینی کلینیک امام

کار آموزی بالینی کلینیک امام

پایان نامه دانشجویان گفتار درمانی92

طرح تحقیقاتی/مطالعه

 

چهارشنبه

طرح تحقیقاتی/مطالعه

پایان نامه دانشجویان گفتار درمانی94

جلسات آموزشی گروه(14-12)

طرح تحقیقاتی/مطالعه

طرح تحقیقاتی/مطالعه

 

 

پنج شنبه