خانم گوهری

 

نسرین گوهری

کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

مرتبه علمی:مربی

ایمیل:rasacenter@yahoo.com

رزومه(CV)

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد:دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی: دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

 

در حال گذراندن ماموریت آموزشی