دکتر رادین مهر

 

دکتر حجت رادین مهر

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

استاد یار،هیأت علمی

ایمیل:hradinmehr@yahoo.com

رزومه(CV)

 

 

 

سوابق تحصیلی :

دکترای فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارشناس ارشد فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارشناس فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

علایق آموزشی :

1. Electrophysical Agents

2. Neurological Rehabilitation

3. Orthopedic physical therapy

 

علایق پژوهشی :

1. Electrophysical Agents

2. Neurological Rehabilitation

3. Orthopedic physical therapy

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1396

ساعت

روز

 

10- 8

 

12- 10

 

14 12

 

17-14

 

 

 

شنبه

 

کلینیک مباشر

 

کلینیک مباشر

 

دانشکده/ملاقات با دانشجویان*

 

دانشکده/مطالعه شخصی

 

 

 

یکشنبه

 

کلینیک مباشر

 

کلینیک مباشر

 

دانشکده/ملاقات با دانشجویان*

 

دانشکده/مطالعه شخصی

 

 

 

دوشنبه

 

کلینیک مباشر

 

کلینیک مباشر

 

دانشکده/ملاقات با دانشجویان*

 

دانشکده/مطالعه شخصی

 

 

 

سه شنبه

 

کلینیک مباشر

 

کلینیک مباشر

 

دانشکده/ جلسه گروه*

 

دانشکده/مطالعه شخصی

 

 

 

چهارشنبه

 

کلینیک مباشر

 

کلینیک مباشر

 

دانشکده/ملاقات با دانشجویان*

 

دانشکده/مطالعه شخصی

 

 

پنج شنبه