مهدیه سیدی

 

 

مهدیه سیدی

کارشناسی ارشد کاردرمانی

مربی کارورزی هیئت علمی

mahdiehseyedi@gmail.com

رزومه(CV)

 

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد : دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی  1387

کارشناسی : دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی 1382

 

علایق آموزشی :

1.كادرماني در بيماريهاي رواني اجتماعي

2.كاردرماني در عقب ماندگي ذهني

3. كاردرماني در بيماريهاي روانژزشكي كودك

4. فعاليتهاي هدفمند و تجزيه و تحليل آنها

5. زبان تخصصي

6. گروه درماني و روابط بين فردي

7. كار باليني در حيطه مسايل ذهني و شناختي كودكان

8. كار باليني در حيطه بيماريهاي روان بزرگسالان

 

علایق پژوهشی :

1.کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی

2. مداخلات کاردرمانی در اختلالات ذهنی و شناختی

3. بازتوانی شناختی

4. کاربرد مدلهای کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی و ذهنی

 

 

برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی گروه کاردرمانی ( نیمسال دوم سال تحصیلی 1396-1395)

مهدیه سیدی

ساعت

روز

 

10- 8

 

13- 10

 

14 13

 

16-14

 

18-16

 

شنبه

 

کارآموزی در عرصه

(مرکز اوتیسم)

 

کارورزی در عرصه

( مرکز اوتیسم)

 

نماز / ناهار

 

کلاس تجزیه و تحلیل فعالیتهای هدفمند 1

 

کلاس کاردرمانی در  روانپزشکی کودک

 

یکشنبه

 

کارآموزی در عرصه روان2

(مرکز اوتیسم)

 

کارآموزی در عرصه روان2

(مرکز اوتیسم)

 

نماز / ناهار

 

گروه کاردرمانی

 

کلاس کاردرمانی در          عقب ماندگی ذهنی

 

دوشنبه

 

مطالعه و پژوهش

 

مطالعه و پژوهش

 

نماز / ناهار

(جلسه گروه)

 

جلسه با دانشجویان               استاد راهنما

 

 

سه شنبه

 

کلاس درس

 

 

کلاس درس

 

نماز / ناهار

 

کلاس درس

 

 

چهارشنبه

 

کلاس درس

 

 

کلاس درس

 

نماز / ناهار

 

کلاس درس

 

 

پنج شنبه

 

کارآموزی در عرصه روان2

(مرکز اوتیسم)

 

کارآموزی در عرصه روان2

(مرکز اوتیسم)

 

نماز / ناهار

 

جلسه با دانشجویان               استاد راهنما