سایت های مرتبط

انجمن های علمی توانبخشی
انجمن علمی فیزیوتراپی ایرانhttp://www.iran-pta.ir
انجمن علمی گفتاردرمانی ایرانhttp://slp.iranslp.ir
انجمن علمی شنوایی شناسی ایرانhttp://iranaudiology.ir
انجمن علمی کاردرمانی ایرانhttp://www.irota.ir
انجمن علمی ارتوز و پروتز ایرانhttp://www.isaop.ir

دانشكده هاي توانبخشي
دانشكده توانبخشي شهیدبهشتیhttp://rehab.sbmu.ac.ir
دانشكده توانبخشي اهوازhttp://frehabilitation.ajums.ac.ir
دانشکده توانبخشی شیرازhttp://rehab.sums.ac.ir
دانشکده توانبخشی ایرانhttp://rehab.iums.ac.ir
دانشکده توانبخشی تهرانhttp://rehab.tums.ac.ir/?
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیhttp://www.uswr.ac.ir
دانشکده توانبخشی اصفهانhttp://rehab.mui.ac.ir