گروه گفتار درمانی

برنامه ترم جاری گروه گفتار درمانی

 

گفتاردرمانی ترم ۲

 

رديف

نام درس

شماره درس

گروه آموزشي

پيشنياز

واحد نظري

واحد عملي

روز و ساعت تشكيل كلاس

نام استاد

محل تشكيل كلاس

تاريخ امتحان

 

روز

ساعت

 

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 

1

ژنتيك پزشكي و سندرم‌هاي داراي اختلالات گفتار  و زبان

 

18150160

ژنتیک

-

2

 

 

16-14

 

 

 

 

دکتر اعتمادیان

کلاس1

22/3/96

10-8

 

2

روانشناسي رشد

 

18140070

روانشناسی

-

2

 

 

 

 

16-14

 

 

خانم ارجی

کلاس1

24/3/96

12-10

 

3

رشد و تكامل گفتار و زبان

 

18150210

گفتاردرمانی

-

2

1

 

 

 

 

18-16

 

خانم رضایی

کلاس1

30/3/96

10-8

 

4

زبان‌شناسي و آواشناسي

 

18150030

زبان شناسی

-

3

1

 

 

 

10-8 نظری

18-16 عملی لابراتوار

12-10

8هفته اول نظری

 

دکتر اصغری

چهارشنبه کلاس1

سه شنبه 10-8

کلاس3

18-16 لابراتئار 1

 

27/3/96

14-12

 

5

انديشه اسلامي 2

خ 31

ب32

 

10001040

معارف

-

2

-

 

 

18-16

 

 

 

ب: افلاکیان

خ: غیاثی

ب: کلاس1

خ: کلاس 2

28/3/96

12-10

 

6

ادبيات فارسي گروه 33

 

10002000

ادبیات

-

3

-

 

10-8

8هفته اول

10-8

 

 

 

 

دکتر اصغری

کلاس1

1/4/96

12-10

 

7

شنوايي‌شناسي و روش‌هاي ارزيابي دستگاه شنوايي

 

18150060

شنوایی شناسی

-

1

1

12-10

8هفته اول

 

 

 

 

 

دکتر امامی

کلاس3

20/3/96

12-10

 

8

آيين زندگي

خ 31

ب32

10005030

معارف

-

2

 

18-16

 

 

 

 

 

ب: نادری

خ: زنگنه

ب:کلاس2

خ: کلاس 1 پرستاری

 

25/3/96

12-10

 

 

جمع

 

 

 

17

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

گفتاردرمانی ترم ۴

 

رديف

نام درس

شماره درس

گروه آموزشي

پيشنياز

واحد نظري

واحد عملي

روز و ساعت تشكيل كلاس

نام استاد

محل تشكيل كلاس

تاريخ امتحان

 

روز

ساعت

 

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 

1

آمارو پژوهش

18150150

آمار

 

1

1

 

 

10-8

8هفته اول

 

 

 

نظری دکتر فرهادیان

عملی:

کلاس 2

1/4/96

12-10

 

2

اصطلاحات پزشكي و زبان تخصصي

18150020

گفتاردرمانی

-

2

1

 

 

 

 

12-10

14-12

 

 

دکتر سیف پناهی

کلاس2

20/3/96

12-10

 

3

نابساماني‌هاي گفتار و زبان در آسيب شنوايي

18150250

گفتاردرمانی

-

1

1

 

 

 

 

10-8

 

آقای رضایی

پری لب فیزیو تراپی

27/3/96

14-12

 

4

نابساماني‌هاي زبان ويژه دوران رشد

18150260

گفتاردرمانی

-

1

1

 

 

16-14

 

 

 

خانم اسفنده

پری لب فیزیوتراپی

24/3/96

10-8

 

5

بيماري‌هاي اعصاب

18150190

نورولوژی

-

2

-

 

 

 

 

 

10-8

دکتر مظاهری

پری لب فیزیوتراپی

22/3/96

10-8

 

6

كارآموزي باليني در نابساماني‌هاي زباني ويژه(1)

18150390

گفتاردرمانی

 

 

1

 

 

 

14-8

 

 

آ رضایی

بیمارستان

 

-

 

7

كارآموزي باليني در آسيب شنوايي(1)

18150380

گفتاردرمانی

-

 

1

 

 

 

14-8

 

 

آ رضایی

بیمارستان

 

-

 

8

اختلال در تشديد

 

18150320

گفتاردرمانی

-

1

1

 

 

18-16

8هفته اول

 

 

 

دکتر سیف پناهی

کلاس 103 بین الملل

3/4/96

10-8

 

9

تاريخ تمدن و فرهنگ اسلام

خ:31

ب:32

10006040

معارف

-

2

-

10-8

 

 

 

 

 

ب: دینی

خ: باب الحوائجی

ب: کلاس 3

خ: کلاس 1

28/3/96

10-8

 

10

الگوهاي پردازش گفتار و زبان

18150130

گفتاردرمانی

-

2

-

 

 

12-10

 

 

 

دکتر سیف پناهی

کلاس1

30/3/96

12-10

 

11

تربيت بدني 2

خ:35   ب:5

10004020

تربیت بدنی

 

-

1

18-16

 

 

 

 

 

آ علیزاده

سالن

 

-

 

 

20

 

 
 

 

 

گفتاردرمانی ترم ۶

 

رديف

نام درس

شماره درس

گروه آموزشي

پيشنياز

واحد نظري

واحد عملي

روز و ساعت تشكيل كلاس

نام استاد

محل تشكيل كلاس

تاريخ امتحان

 

روز

ساعت

 

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 

1

اختلال در بلع

18150330

گفتاردرمانی

-

5/0

5/0

 

 

 

 

10-8

 

دکتر سیف

کلاس 3

23/3/96

10-8

 

2

تشخيص افتراقي در اختلالات گفتار و زبان

18150340

گفتاردرمانی

-

2

-

16-14

 

 

 

 

 

خ اسفنده

پری لب فیزیوتراپی

25/3/96

10-8

 

3

داروشناسي براي درمانگران گفتار و زبان

18150640

گفتاردرمانی

-

1

-

 

 

 

16-14

 

 

دکتر نیلی

کلاس 2

27/3/96

12-10

 

4

اختلالات ارتباطی در سالمندان

18150620

گفتاردرمانی

-

1

-

 

 

 

 

12-10

8 هفته اول

 

خ لطفی

کلاس 1

29/3/96

10-8

 

5

مدیریت در گفتاردرمانی

18150350

گفتاردرمانی

-

1

-

 

 

 

 

12-10

8هفته اول

 

خ لطفی

کلاس 1

31/3/96

10-8

 

6

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

مختلط گروه33

 

 

-

2

 

 

 

 

10-8

 

 

آ رضایی

خ باب الحوائجی

کلاس 3 پیراپزشکی

21/3/96

10-8

 

7

كارآموزي باليني در آسيب شنوايي(1)

18150380

گفتاردرمانی

-

 

1

14-8

 

 

 

 

 

آ رضایی

بیمارستان

-

 

 

8

كارآموزي باليني نارواني هاي گفتار(1)

18150410

گفتاردرمانی

 

 

1

14-8

 

 

 

 

 

آ رضایی

بیمارستان

-

 

 

9

كارآموزي باليني در اختلالات  خواندن و نوشتن(1)

18150400

گفتاردرمانی

 

 

1

 

 

14-8

 

 

 

آ رضایی

بیمارستان

-

 

 

10

كارآموزي باليني در نابساماني‌هاي زباني ويژه(1)

 

18150390

گفتاردرمانی

 

 

1

 

 

14-8

 

 

 

آ رضایی

 بیمارستان

-

 

 

 

12

 

 
 

 

 

گفتاردرمانی ترم ۸

 

رديف

نام درس

شماره درس

گروه آموزشي

پيشنياز

واحد نظري

واحد عملي

روز و ساعت تشكيل كلاس

نام استاد

محل تشكيل كلاس

تاريخ امتحان

 

روز

ساعت

 

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 

1

كارآموزي باليني در زبان‌پريشي بزرگسال(2)

18150520

گفتاردرمانی

-

-

1

14-8

 

 

 

 

 

آ رضایی

بیمارستان

-

-

 

2

كارآموزي باليني در اختلالات صوت(2)

18150530

گفتاردرمانی

-

-

2

 

14-8

 

 

 

 

آ رضایی

بیمارستان

-

-

 

3

كارآموزي باليني در اختلال تشديد(2)

18150550

گفتاردرمانی

-

-

1

 

 

14-8

 

 

 

آ رضایی

بیمارستان

-

-

 

4

كارآموزي باليني در اختلال بلع(2)

18150560

گفتاردرمانی

-

 

1

 

 

 

14-8

 

 

آ رضایی

بیمارستان

-

-

 

5

كارآموزي باليني در اختلالات خواندن و نوشتن (2)

18150500

گفتاردرمانی

 

 

1

 

 

 

 

14-8

 

آ رضایی

بیمارستان

-

-

 

6

كارآموزي باليني در نارواني هاي گفتار(2)

 

18150500

گفتاردرمانی

 

 

2

 

 

 

 

 

14-8

آ رضایی

بیمارستان

-

-

 

 

8

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : گفتاردرمانی_ترم_۸.doc           حجم فایل 54 KB
   دانلود : گفتاردرمانی_ترم_۶.doc           حجم فایل 66 KB
   دانلود : گفتاردرمانی_ترم_۴.doc           حجم فایل 66 KB
   دانلود : گفتاردرمانی_ترم_۲.doc           حجم فایل 56 KB