گروه ارتوز پروتز

برنامه ترم جاری گروه ارتوز پروتز

 

 

ترم ۲


رديف

نام درس

شماره درس

گروه آموزشي

پيشنياز

واحد نظري

واحد عملي

روز و ساعت تشكيل كلاس

نام استاد

محل تشكيل كلاس

تاريخ امتحان

روز

ساعت

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1

اندیشه اسلامی 2

خ :31  ب:32

10001040

معارف

 

2

 

 

 

18-16

 

 

 

آقایان افلامیان

خانم ها غیاثی

ب: کلاس 1

خ: کلاس 2

28/3/96

12-10

2

روانشناسی معلولین

18172700

روانشناسی

 

2

 

 

 

16-14

 

 

 

خانم سموات

کلاس 17 بهداشت

20/3/96

12-10

3

زبان خارجه

18172000

ارتوپدفنی

 

2

1

 

16-14

8هفته دوم

18-16

 

 

 

 

 

دکتر فرمانی

16-14

لابراتوار1

18-16

کلاس 3

22/3/96

10-8

4

آناتومی اندام بالایی

18171500

تشریح

 

5/1

5/0

 

 

 

13-10

 

 

دکتر امیری

کلاس 102 دارو سازی

24/3/96

12-10

5

آناتومی ستون فقرات

18171800

تشریح

 

5/1

5/0

 

13-10

 

 

 

 

دکتر امیری

کلاس1

29/3/96

10-8

6

تکنیک ارتوپد فنی

18172800

ارتوپدی فنی

 

1

1

 

 

14-8

8هفته اول قصیری

8هفته دوم فرمانی

 

16-14

8هفته اول

نظری

 

نظری دکتر قصیری

عملی دکتر فرمانی  ، دکتر قصیری

کلاس 4 ییراپزشکی

دوشنبه بیمارستان

31/3/96

10-8

7

تکنیک قطعه سازی

18171400

ارتوپدی فنی

 

 

2

 

 

 

 

14-8

 

دکتر قصیری

بیمارستان بعثت

 

 

8

آئین زندگی

 

خ:31    ب: 32

10005030

معارف

 

2

 

18-16

 

 

 

 

 

ب: نادری

خ: زنگنه

ب: کلاس 2

خ: کلاس 1 پرستاری

25/3/96

12-10

9

استاتیک

18171300

مکانیک

 

3

 

 

16-14

8هفته اول

 

 

18-16

 

 

 

دکتر خادمی

کلاس 17 بهداشت

27/3/96

10-8

جمع

20

 

   دانلود : ارتوپدی_فنی.doc           حجم فایل 63 KB