سایت دانشگاه درباره دانشکدهگروه شنوایی شناسی

برنامه ترم جاری گروه شنوایی شناسی

 

 

ترم ۲

 

رديف

نام درس

شماره درس

گروه آموزشي

پيشنياز

واحد نظري

روز و ساعت تشكيل كلاس

نام استاد

محل تشكيل كلاس

تاريخ امتحان

 

روز

ساعت

 

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 

1

كاربرد كامپيوتر در علوم توانبخشي                               

10001000

گروه كامپيوتر

 

2

 

 

 

 

18-16

 

خانم قادری

لابراتوار  3

4/4/96

10-8

 

2

ضروريات  بافت شناسی و آسيب شناسي

18050600

گروه بافت شناسی و آسیب شناسی                                            

 

2

 

18-16

8هفته اول بافت

8هفته دوم آسیب

 

 

 

 

دکتر امیری

دکتر بهرام سلیمانی

کلاس 1

21/3/96

12-10

 

3

ژنتیک درپزشکی                                        

18051200

گروه ژنتیک                                            

 

1

 

 

16-14

8هفته اول

 

 

 

دکتر اعتمادیان

کلاس 1

25/3/96

14-12

 

4

آناتومی وفیزیولوژی مغز واعصاب                

18050700

گروه آناتومی                                            

 

2

 

 

 

18-16

فیزیولوژی

8 هفته اول

10-8

8 هفته اول

آناتومی

 

دکتر امیری

دکتر شهیدی

سه شنبه کلاس 1

چهارشنبه کلاس 2

23/3/96

12-10

 

5

اندیشهاسلامی2

خ:31

ب:32

10001040

گروه عمومی                                            

 

2

 

 

18-16

 

 

 

آ افلاکیان

خ: غیاثی

خ: کلاس 2

ب: کلاس 1

28/3/96

12-10

 

6

بهداشت عمومی                                        

18040200

گروه بهداشت                                            

 

2

18-16

 

 

 

 

 

دکتر امدادی

کلاس 3

30/3/96

14-12

 

7

رشد طبیعی گفتاروزبان                                 

18051500

گروه گفتار درمانی                                            

 

2

 

 

 

 

16-14

 

خانم رضایی

کلاس3

1/4/96

14-12

 

8

تربیت بدنی  1    

ب: 18

خ:48                                       

10004010

گروه تربیت بدنی

 

 

1

 

 

 

12-10

 

 

آقای علیزاده

سالن

-

-

 

9

فیزیولوژی عمومی

18050800

گروه فیزیولوژی

 

2

 

 

 

16-14

 

 

دکتر شهیدی

کلاس 102 دارو

27/3/96

14-12

 

10

آناتومی وفیزیولوژی شنوایی تعادل

18051400

گروه شنوایی شناسی

 

3

12-10

8هفته دوم

 

12-10

 

 

 

دکتر امامی

کلاس 3

3/4/96

12-10

 
 

 

ترم ۴

 

رديف

نام درس

شماره درس

گروه آموزشي

پيشنياز

واحد نظري

واحد عملي

واحد کاراموزی

روز و ساعت تشكيل كلاس

نام استاد

محل تشكيل كلاس

تاريخ امتحان

 

روز

ساعت

 

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 

1

کارآموزی ارزيابي شنوايي بزرگسالان 2                                              

18054200

گروه شنوایی شناسی                                            

 

 

 

5/1

 

 

14-8

14-8

 

 

خ غزلانی

خ حاجیلو

بیمارستان

 

 

 

2

آزمونهای فیزیولوژیک شنوایی  1

18052500

گروه شنوایی شناسی                                            

 

3

 

 

10-8

10-8 8 هفته دوم

 

 

 

 

دکتر امامی

شنبه 103 بین الملل

یکشنبه کلاس1

30/3/96

14-12

 

3

مبانیزبانشناسیوآواشناسیآکوستیک                   

18052100

گروه زبانشناسی                                            

 

3

 

 

 

 

 

 

10-8

 

دکتر اصغری

چهارشنبه پری لب فیزیوتراپی

 

20/3/96

14-12

 

4

زبان تخصصي                                                         

18052900

گروه شنوایی شناسی                                            

 

3

 

 

 

10-8

8هفته دوم

مظاهری

 

 

16-14

 

خ عمادی

دکتر مظاهری

یکشنبه کلاس 1 بهداشت

چهارشنبه کلاس 6 پیرا

22/3/96

12-10

 

5

کاربرد داروشناسی  درشنوایی شناسي                    

18052400

گروه فارماکولوژی

 

 1

 

 

 

 

 

18-16

8هفته اول

 

 

دکتر نیلی

پری لب فیزیوتراپی

23/3/96

12-10

 

6

بيماريهاي گوش و حلق و بيني و روشهاي درماني آن   

18052700

گروه گوش و حلق وبینی

 

3

 

 

 

16-14

 

 

 

 

دکتر شریعت پناهی

پری لب فیزیوتراپی

28/3/96

10-8

 

7

کارآموزی  دردرمانگاهENT                                      

18054500

گروه شنوایی شناسی                                            

 

 

5/1

 

 

18-16

 

18-16

 

 

دکتر شریعت پناهی

بیمارستان

-

 

 

 

8

اصول و مبانی شنوایی شناسی  توانبخشی

18052800

گروه شنوایی

 

3

 

 

 

 

16-14 8 هفته اول غزلانی

8 هفته دوم دکتر امامی

 

 

 

دکتر امامی

خ غزلانی

کلاس 103 بین الملل

25/3/96

10-8

 
 

 

ترم ۶

 

رديف

نام درس

شماره درس

گروه آموزشي

پيشنياز

واحد نظري

واحد عملي

روز و ساعت تشكيل كلاس

نام استاد

محل تشكيل كلاس

تاريخ امتحان

 

روز

ساعت

 

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 

1

کارآموزی ارزيابي شنوايي بزرگسالان 4                                             

18054350

گروه شنوایی شناسی                                            

 

 

3

14-8

14-8

14-8

 

 

 

خ عمادی

خ غزلانی

بیمارستان

-

-

 

2

کارآموزی ارزیابی ،تجویز وتنطیم وسایلکمکشنواییوارتباطي 1                     

18054500

گروه شنوایی شناسی                                            

 

 

5/1

 

14-8

 

 

 

 

خ غزلانی

بیمارستان

-

-

 

3

آزمون های رفتار ی سیستم شنوایی مرکزی

18053300

گروه شنوایی شناسی                                            

 

 2

 

 

 

 

16-14

 

 

خ غزلانی

کلاس 103 بین الملل

20/3/96

14-12

 

4

کارآموزی ارزیابی شنوایی کودکان 1   

18054600

گروه شنوایی شناسی                                            

 

 

5/1

14-8

14-8

14-8

 

 

 

خ حاجیلو

بیمارستان

-

-

 

5

  آزمون هاي فيزيولوژيك شنوايي 2                            

18053500

گروه شنوایی شناسی                                            

 

2

 

 

16-14

 

 

 

 

آ حمیدی

کلاس 103 بین الملل

22/3/96

14-12

 

6

شنوايي شناسي كودكان                                                   

18053600

گروه شنوایی شناسی                                            

 

2

 

 

 

 

 

 

 

12-8

8 هفته اول

خ گوهری

کلاس 2

28/3/9

10-8

 

7

تربیت شنوایی                                                                 

18053700

گروه شنوایی شناسی                                            

 

2

 

 

 

 

 

18-16

 

خ عمادی

کلاس 2

31/3/96

10-8

 

8

تفسیر موضوعی قرآن

گروه 33                                                      

10008010

گروه عمومی

 

2

 

 

18-16

 

 

 

 

آ ورمزیار

کلاس 2

1/4/96

10-8

 

9

ارزیابی و تجویز و تنظیم وسایل کمک شنوایی و ارتباطی

18053100

شنوایی شناسی

 

4

 

 

 

 

 

 

13-8

آ حیدری

کلاس 1

24/3/96

10-8

 

 

جمع

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ترم ۸

 

رديف

نام درس

شماره درس

گروه آموزشي

واحد نظری

واحد عملی

کاراموزی

روز و ساعت تشكيل كلاس

نام استاد

محل تشكيل كلاس

تاريخ امتحان

 

روز

ساعت

 

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 

1

کارآموزی ارزيابي شنوايي بزرگسالان 6

18054370

گروه شنوایی شناسی

 

 

3

14-8

14-8

 

 

14-8

 

آ حمیدی

خ عمادی

بیمارستان

 

 

 

2

کارآموزی ارزیابی ،تجویز وتنطیم وسایلکمکشنواییوارتباطي 3

18054560

گروه شنوایی شناسی

 

 

5/1

 

18-14

 

14-8

 

14-8 8 هفته دوم

18-14 8 هفته دوم  گوهری

آ حمیدی

بیمارستان

 

 

 

3

کارآموزی تربیت شنوایی 2

18055150

گروه شنوایی شناسی

 

 

5/1

14-8

14-8

 

14-8

 

 

خ قدیمی

مرکز نیوشا

 

 

 

4

کارآموزی ABR,ENG

18055200

گروه شنوایی شناسی

 

 

5/1

 

 

 

14-8

 

 

خ عمادی

خ غزلانی

بیمارستان

 

 

 

5

کارآموزی ارزیابی شنوایی کودکان 3

18054800

گروه شنوایی شناسی

 

 

5/1

 

 

14-8

 

14-8

 

خ حاجیلو

بیمارستان

 

 

 

6

شنوايي شناسي باليني

18053800

گروه شنوایی شناسی

2

 

 

16-14

 

 

 

 

 

آ حمیدی

کلاس 103 بین الملل

21/3/96

12-10

 

7

قالب گیری

18053200

گروه شنوایی شناسی

 

1

 

 

 

 

 

 

18-14 8 هفته اول

آ حیدری

بیمارستان امام

 

 

 
 

 

 

   دانلود : شنوایی_ترم_8.docx           حجم فایل 22 KB
   دانلود : شنوایی_ترم_6.docx           حجم فایل 27 KB
   دانلود : شنوایی_ترم_4.docx           حجم فایل 26 KB
   دانلود : شنوایی_ترم_2.docx           حجم فایل 23 KB