گروه کار درمانی

برنامه ترم جاری گروه کار درمانی

 

 

کاردرمانی ترم 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاردرمانی ترم4


    مقطع تحصيلي :   کارشناسی            ورودي : 94                      ترم :      چهارم      

      نيمسال تحصيلي : 96-95    تعداد :  25

رديف

نام درس

شماره درس

گروه آموزشي

پيشنياز

واحد نظري

واحد عملي

روز و ساعت تشكيل كلاس

نام استاد

محل تشكيل كلاس

تاريخ امتحان

 

روز

ساعت

 

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 

1

کاردرمانی در روانپزشکی کودک

18140410

کاردرمانی

-

2

-

 

 

 

 

16-14

 

خ سیدی

کلاس 2

21/3/96

10-8

 

2

کاردرمانی  در عقب ماندگی ذهنی

18140420

کاردرمانی

مقدمه ای بر روانپزشکی کودک

1

-

 

 

 

16-14

 

 

خ سیدی

کلاس 3

23/3/96

12-10

 

3

کاردرمانی در اختلالات روانی-اجتماعی(2)

18140400

کاردرمانی

------

2

-

 

 

 

12-10

 

 

خ جمشیدی

پری لب فیزیوتراپی

25/3/96

12-10

 

4

نورولوژی

18140130

بالینی

فیزیولوژی اعصاب

2

-

 

 

 

10-8

 

 

دکتر مظاهری

بیمارستان

27/3/96

10-8

 

5

کاردرمانی در عرصه مشاهده بالینی روانی

18140500

کاردرمانی

-----

-

1

 

 

 

 

14-8

14-8

خ سیدی

خ جمشیدی

بیمارستان

 

 

 

6

کاردرمانی در بیماریهای جسمانی(1)

18140350

کاردرمانی

------

1

1

 

 

12-10

 

 

 

خ نورانی

کلاس 2

29/3/96

12-10

 

7

مقدمه ای بر روانپزشکی کودک

18140100

بالینی

روانشناسی مرضی

1

-

 

12-10

 

 

 

 

دکترصمدی

کلاس 2

1/4/96

12-10

 

8

آشنایی با فعالیت هدفمند و تجزیه و تحلیل 4

18140250

کاردرمانی

-----

-

1

 

 

16-14

 

 

 

خ مرتضوی

کلاس 3

4/4/96

10-8

 

9

گروه و روابط بین فردی

18140470

کاردرمانی

-----

5/0

5/0

16-14

 

 

 

 

 

خ مرتضوی

کلاس 3

3/4/96

12-10

 

10

اندیشه اسلامی 2

خ 31 ب 32

10001040

معارف

------

2

-

 

 

18-16

 

 

 

ب: افلاکیان

خ غیاثی

خ کلاس 2

ب کلاس 1

28/3/96

12-10

 

11

بیماریهای داخلی

18140120

بالینی

----

2

-

 

10-8

 

 

 

 

دکتر خلیلیان

پری لب فیزیوتراپی

20/3/96

10-8

 

12

تربیت بدنی 2

خ:31   ب : 1

10004020

تربیت بدنی

تربیت بدنی 1

-

1

10-8

 

 

 

 

 

آ علیزاده

سالن

 

 

 

13

کینزیولوژی و بیومکانیک(2)

18140270

فیزیوتراپی

کینزیولوزی و بیومکانیک(1)

2

-

12-10

 

 

 

 

 

آ حاج ولیئی

پری لب فیزیوتراپی

30/3/96

14-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

20 واحد

 

 
                                     

 

 

 

کاردرمانی ترم 6

برنامه درسي دانشجويان    کاردرمانی                 مقطع تحصيلي :   کارشناسی            ورودي :       93              ترم :   ششم            نيمسال تحصيلي :     96-95                           تعداد :  17

رديف

نام درس

شماره درس

گروه آموزشي

پيشنياز

واحد نظري

واحد عملي

روز و ساعت تشكيل كلاس

نام استاد

محل تشكيل كلاس

تاريخ امتحان

 

روز

ساعت

 

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 

1

جامعه شناسی در کاردرمانی

 

18140450

كاردرماني

 

-----

1

-

 

 

 

18-16 8هفته دوم

 

 

آسرحدی

کلاس 1

20/3/96

10-8

 

2

آمار

 

18140160

ارتوپدي فني

-

5/0

5/0

 

 

 

16-14

 

 

دکتر قصیری

لابراتوار

22/3/96

12-10

 

3

دانش خانواده و جمعیت

خ31 ب32

 

10000910

 

معارف

-

2

-

 

 

16-14

 

 

 

آ نادری

خ نصرتی

برادران 5 پیراپزشکی

خواهران 2 پیراپزشکی

30/3/96

10-8

 

4

کارآموزی در عرصه جسمانی 1

18140540

كاردرماني

کادرمانی در بیماریهای کودکان و تکنیکهای حرکت درمانی

-

4

14-8

14-8

14-8

14-8

14-8

14-8

مرتضوی خسروی سرحدی حسینی

بیمارستان

 

 

 

5

كاردرماني در بیماریهای جسماني4

 

18140380

كاردرماني

كاردرماني در بیماریهای جسماني1

1

-

16-14 8 هفته اول

 

 

 

 

 

دکتر حسینی

کلاس 1

24/3/96

12-10

 

6

مقدمه اي بر روش تحقيق

18140440

ارتوپدي فني

-

5/0

5/0

 

 

 

 

16-14

 

دکتر قصیری

لابراتوار 2

27/3/96

12-10

 

7

كارآموزي در عرصه روان 1

18140520

كاردرماني

-

-

4

14-8

 

14-8

14-8

 

14-8

خسروی جمشیدی

بیمارستان

 

 

 

8

كارآموزي در عرصه روان 2

18140530

كاردرماني

-

-

4

 

14-8

 

 

14-8

14-8

سیدی جمشیدی

بیمارستان

 

 

 

جمع

18 واحد

 

 

 

 

کاردرمانی ترم8 

برنامه درسي دانشجويان    کاردرمانی                 مقطع تحصيلي :   کارشناسی            ورودي :         92                           ترم :   8            نيمسال تحصيلي :    96-95                              تعداد :  20

رديف

نام درس

شماره درس

گروه آموزشي

پيشنياز

واحد نظري

واحد عملي

روز و ساعت تشكيل كلاس

نام استاد

محل تشكيل كلاس

تاريخ امتحان

 

روز

ساعت

 

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 

1

كارآموزي در عرصه جسماني 1

 

18140540

کاردرمانی

کادرمانی در بیماریهای کودکان و تکنیکهای حرکت درمانی

-

4

 

 

14-8

 

 

14-8

خ خسروی

بیمارستان

 

 

 

2

كارآموزي در عرصه جسماني 2

 

18140550

كاردرماني

كاردرماني در بيماريهاي جسماني 1و 2و 4

-

4

 

14-8

 

 

14-8

 

آ سرحدی

بیمارستان

 

 

 

3

كارآموزي در عرصه جسماني 3

18140560

كاردرماني

كاردرماني در بيماريهاي جسماني 1و 2و 3و 4

-

4

14-8

14-8

 

14-8

14-8

 

خ نورانی

بیمارستان

 

 

 

4

كارآموزي در عرصه مستقل

 

18140570

كاردرماني

كاردرماني در بيماريهاي جسماني 1و 2و 3و 4

-

2

14-8

14-8

14-8

14-8

 

14-8

خانها: سیدی ، مرتضوی

آ : دکتر حسینی

بیمارستان

 

 

 

جمع

14 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : کاردرمانی_ترم8_.doc           حجم فایل 44 KB
   دانلود : کاردرمانی_ترم_6_.doc           حجم فایل 59 KB
   دانلود : کاردرمانی_ترم4_.doc           حجم فایل 77 KB
   دانلود : کاردرمانی_ترم_2.doc           حجم فایل 54 KB