تقویم آموزشی

_

مدت آموزش

تاریخ انتخاب واحد

آغاز و پایان آموزش

حذف و اضافه

حذف اضطراری

مدت و تاریخ برگزاری امتحانات

تعطیلات بین دو نیم سال

نیمسال اول

17 هفته

13/6/95

لغایت

18/6/95

شنبه 20/6/95

لغایت پنج شنبه

16/10/95

10/7/95

لغایت

11/9/95

13/9/95

لغایت

14/9/95

18/10/95

لغایت

13/11/95

14/11/95

اغایت

8/11/95

نیم سال دوم

17 هفته

13/11/95

لغایت

18/11/95

9/11/95

لغایت

18/3/96

23/11/95

لغایت

24/11/95

16/2/95

لغایت

17/2/96

20/3/95

لغایت

3/4/96

4/4/96

لغایت شروع سال تحصیلی جدید97-96

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 1396-1395