اعضای کمیته پایش استانداردهای اعتبار بخشی

 

جناب آقای دکتر علی عبدلی (رییس دانشگده)

جناب آقای دکتر فرزاد فرمانی(معاونت آموزشی پژوهشی دانشکده)

جناب آقای غلامرضا حاج ولیی(معاونت اداری و مالی دانشکده)

سرکار خانم ساناز میرابیان(مدیر آموش دانشکده)

جناب آقای دکتر سید محمد صادق حسینی(مدیر EDO دانشکده)

جناب آقای محسن سرحدی(مدیر پژوهش و فناوری دانشکده)

جناب آقای بهزاد حسنی

 

جلسه  بازدید از فعالیتهای کمیته پایش توسط معاونت آموزشی دانشگاه و هیات همراه:

95/9/3

تاریخ برگزاری جلسات:

95/8/16

95/8/19