برنامه امتحانی نیمسال اول ۹۶-۹۵

برنامه امتحانی نیمسال اول ۹۶-۹۵

 

تاریخ 18/10/95

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

آناتومی و فیزیولوژِ ی

بیماریهای ENT

آناتومی اندام پائینی

خ بیات

آ حسنی

آ عبدی

گفتاردرمانی ترم 1

گفتاردرمانی ترم 3

ارتوپد فنی ترم 1

کلاس 4

کلاس2

کلاس 1

25

24

12

12-10

آناتومی سرو گردن و تنه

مقدمه ای بر ارتوپدی

کاردرمانی در عقب ماندگی ذهنی

آ حسنی

خ زواری

آ عبدی

کاردرمانی ترم 1

کاردرمانی ترم3

کاردرمانی ترم5

کلاس4

کلاس2

کلاس1

25

27

16

4-2

فیزیک برای فیزیوتراپی

آناتومی عمومی با تاکید بر سرو گردن

آناتومی و فیزیولوژی سیستم شنوایی

خ بیات

خ فاضلیان

خ زواری

فیزیوتراپی ترم1

شنوایی ترم  1

شنوایی ترم 3

کلاس 1

کلاس 2

کلاس 4

12

25

25

 

تاریخ19/10/95

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 1

 

خ بیات

خ زواری

خ سیفیان

خ فاضلیان

 

ارتوپد فنی ترم1

کاردرمانی ترم 1

گفتاردرمانی ترم 1

شنوایی شناسی ترم 1

فیزیوتراپی ترم1

کلاس 2 پزشکی

کلاس 3 پزشکی

کلاس 4 پزشکی

کلاس5 پزشکی مشترک با پیراپزشکی

12

25

25

25

12

12-10

ناروانی های گفتار و زبان

آئین زندگی

آ عبدی

خ زواری

گفتاردرمانی ترم5

شنوایی شناسی ترم3

کلاس 2

کلاس 3 پزشکی

19

25

 

4-2

تجهیزات شنوایی و اصول کالیبراسیون

خ سیفیان

شنوایی شناسی ترم5

کلا س2

20

 

تاریخ 20/10/95

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

کینزیولوژی و بیومکانیک3

شنوایی شناسی بالینی

آ حسنی

آ نبوی

کاردرمانی ترم 5

شنوایی ترم8

کلاس 2

کلاس 1

16

12

12-10

اختلالات آوا شناسی و واج شناسی

کاردرمانی در بیماریهای جسمانی 4

خ سیفیان

آعبدی

گفتاردرمانی ترم3

کاردرمانی ترم7

کلاس2

کلاس 1

24

20

 

4-2

زبان تخصصی

خ سیفیان

کاردرمانی ترم3

کلاس2

27

 

تاریخ 21/10/95

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

بافت شناسی و آسیب شناسی

فیزیولوژی عمومی

آناتومی سر و گردن و تنه

آ حسنی

آ زواری

خ بیات

گفتاردرمانی ترم1

ارتوپد فنی ترم1

فیزیوتراپی ترم 1

کلاس 2

کلاس 1

کلاس3

25

12

12

 

12-10

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی

تئوری فعالیت

خ فاضلیان

خ زواری

آ زواری

گفتاردرمانی ترم 5

کاردرمانی ترم5

کاردرمانی ترم1

کلاس 2 پزشکی

 

کلاس2

 

19

16

25

 

4-2

فیزیک صوت

ارزیابی پایه شنوایی

آ نبوی

خ بیات

شنوایی شناسی ترم1

شنوایی شناسی ترم3

 

کلاس 2

کلاس4

25

25

 

تاریخ 22/10/95

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

نابسامانی های گفتاردرعقب ماندگی ذهنی

کینزیولوژِ ی و بیومکانیک 1

آزمون های رفتاری

خ بیات

خ زواری

آ عبدی

گفتاردرمانی ترم3

کاردرمانی ترم3

شنوایی شناسی ترم7

کلاس 4

کلاس2

کلاس 1

24

27

17

12-10

آشنایی با مبانی آزمایشات پاراکلینیک

ادبیات فارسی

بیماریهای کودکان

آ نبوی

آ حسنی

خ بیات

کاردرمانی ترم 5

شنوایی شناسی ترم 1

شنوایی شناسی ترم5

کلاس 1

کلاس2

کلاس4

16

25

20

4-2

آکوستیک و سایکو آکوستیک

خ فاضلیان

شنوایی شناسی ترم3

کلاس 2

25

 

تاریخ 23/10/95

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

زبان پریشی بزرگسالان

روانشناسی رشد

اصول توانبخشی

آ عبدی

آ حسنی

آ زواری

گفتاردرمانی ترم 5

کاردرمانی ترم 1

شنوایی شناسی ترم1

کلاس 1

کلاس 2

کلاس4

19

25

25

12-10

روانشناسی عمومی

ارتودنسی در رابطه با گفتار

اصول توانبخشی

آ عبدی

آ زواری

خ بیات

گفتاردرمانی ترم1

گفتاردرمانی ترم3

فیزیوتراپی ترم1

کلاس4

کلاس 2

کلاس1

25

24

12

4-2

زبان مقدماتی

بازی و تفریح در کاردرمانی

بازی و تفریح در کاردرمانی

خ زواری

خ سیفیان

خ فاضلیان

ارتوپدی فنی ترم1

کاردرمانی ترم3

کاردرمانی ترم5

کلاس1

کلاس2

کلاس4

12

27

16

 

تاریخ 25/10/95

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

زبان آموزی به افراد کم شنوا

فیزیک صوت

اختلالات خواندن و نوشتن

آ عبدی

آ حسنی

خ زواری

شنوایی شناسی ترم 5

گفتاردرمانی ترم1

گفتاردرمانی ترم 5

کلاس 4

کلاس 2

کلاس 1

20

25

19

12-10

اصول توانبخشی

فیزیوتراپی عمومی

کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی 1

آ عبدی

خ زواری

آ حسنی

ارتوپد فنی ترم1

فیزیوتراپی ترم1

کاردرمانی ترم3

کلاس 1

کلاس 3

کلاس2

12

12

27

4-2

زبان انگلیسی عمومی

ساخت انواع اسپیلنت

بیماریهای مغز و اعصاب

خ سیفیان

خ فاضلیان

خ بیات

کاردرمانی ترم 1

کاردرمانی ترم5

شنوایی شناسی ترم 3

کلاس 4

کلاس 1

کلاس2

25

16

25

 

تاریخ26/10/95

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

زبان انگلیسی عمومی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آ نبوی

آ زواری

خ فاضلیان

کاردرمانی ترم 3

شنوایی شناسی ترم 1

شنوایی شناسی ترم5

کلاس 1 پزشکی

کلاس 2

کلاس 2 پزشکی

27

25

20

12-10

فرهنگ و تمدن اسلامی

فرهنگ و تمدن اسلامی

فرهنگ و تمدن اسلامی

خ بیات

خ زواری

ارتوپد فنی ترم1

کاردرمانی ترم 7

شنوایی شناسی ترم7

کلاس 3 پزشکی

کلاس 5 پزشکی

 

12

20

17

4-2

اختلالات گفتارو زبان

خ سیفیان

شنوایی شناسی ترم3

کلاس 2

25

 

تاریخ 27/10/95

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

زبان عمومی

کاردرمانی در بیماریهای جسمانی 2

اختلالات ارتباطی

آ زواری

خ زواری

آ حسنی

گفتاردرمانی ترم 1

کاردرمانی ترم5

شنوایی شناسی ترم 3

کلاس 2

کلاس 4

کلاس 1

25

16

25

12-10

رشد روانی و حرکتی

زبان عمومی

فیزیولوژی عمومی

خ زواری

آ عبدی

آ زواری

گفتاردرمانی ترم3

فیزیوتراپی ترم1

کاردرمانی ترم1

کلاس 4

کلاس 1

کلاس 2

24

12

25

4-2

اختلالات صوت

رادیولوژی سرو گردن

خ سیفیان

خ فاضلیان

گفتاردرمانی ترم 5

شنوایی شناسی  ترم5

کلاس 1

کلاس 2

19

20

 

تاریخ 28/10/95

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

مبانی کاردرمانی و توانبخشی

هدفمند 3

فعالیتهای روزمره زندگی

خ بیات

آعبدی

آزواری

کاردرمانی ترم1

کاردرمانی ترم3

کاردرمانی ترم5

کلاس 4

کلاس2

کلاس1

25

27

16

12-10

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

روانشناسی عمومی

آزواری

آعبدی

خ فاضلیان

ارتوپد فنی ترم1

فیزیوتراپی ترم1

شنوایی شناسی ترم1

کلاس1

کلاس5

کلاس2

12

12

25

4-2

مبانی گفتاردرمانی

مدیریت درشنوایی

آمارو پژوهش مقدماتی

خ بیات

خ زواری

خ سیفیان

گفتاردرمانی ترم1

شنوایی شناسی ترم7

گفتاردرمانی ترم5

کلاس4

کلاس1

کلاس2

25

20

25

 

تاریخ 29/10/95

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

اصول توانبخشی

بهداشت پیشگیری مشاوره

ارزیابی تکمیلی شنوایی

خ بیات

خ زواری

آ حسنی

گفتاردرمانی ترم 1

گفتاردرمانی ترم5

شنوایی شناسی ترم5

کلاس 2

کلاس1

کلاس4

25

19

20

12-10

کاردرمانی در بیماریهای جسمانی 3

روانشناسی و مشاوره کم شنوایان

 

آ زواری

آ عبدی

 

کاردرمانی ترم 5

شنوایی شناسی ترم3

کلاس1

کلاس2

16

25

4-2

روانشناسی یادگیری

مقدمه ای بر روانپزشکی کودک

خ فاضلیان

خ سیفیان

 

گفتاردرمانی ترم3

کاردرمانی ترم 3

کلاس4

کلاس2

24

27

 

تاریخ 30/10/95

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

روانشناسی زبان

رسم فنی

ادبیات فارسی

آ زواری

آ حسنی

خ فاضلیان

گفتاردرمانی ترم3

ارتوپد فنی ترم1

کاردرمانی ترم 1

کلاس 4

کلاس1

کلاس 2

24

12

25

12-10

بهداشت عمومی و کمک های اولیه

ژنتیک

بیوشیمی عمومی

آ عبدی

آ نبوی

خ فاضلیان

گفتاردرمانی ترم 1

فیزیوتراپی ترم1

شنوایی شناسی ترم 1

کلاس1

کلاس2

کلاس 4

25

12

25

4-2

مقدمه ای بر روانپزشکی

کاردرمانی اختلالات روانی اجتماعی 2

شنوایی شناسی صنعتی

خ بیات

خ زواری

خ سیفیان

کاردرمانی ترم 3

کاردرمانی ترم 5

شنوایی شناسی ترم 7

کلاس2

کلاس1

کلاس4

27

16

17

   دانلود : 30.10.1395.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : 29.10.1395.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : 28.10.1395.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : 27.10.1395.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : 26.10.1395.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : 25.10.1395.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : 23.10.1395.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : 22.10.1395.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : 21.10.1395.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : 20.10.1395.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : 19.10.1395.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : 18.10.1395.docx           حجم فایل 18 KB