برنامه کارآموزی و کارورزی نیم سال اول96-95 گفتار درمانی

   دانلود : برنامه_کارآموزی_نیوشا.doc           حجم فایل 32 KB
   دانلود : برنامه_کارآموزی_بیمارستان_فرشچیان.doc           حجم فایل 36 KB
   دانلود : برنامه_کارآموزی_بیمارستان_شیخ_الرئیس.doc           حجم فایل 38 KB
   دانلود : برنامه_کارآموزی_بیمارستان_بهشتی.doc           حجم فایل 31 KB
   دانلود : برنامه_کارآموزی_بیمارستان_بعثت.doc           حجم فایل 36 KB
   دانلود : برنامه_کارآموزی_اوتیسم.doc           حجم فایل 36 KB