برنامه کارآموزی و کارورزی دانشجویان

 

نام درس

شماره درس

نام استاد

محل برگزاری کارآموزی

نام دانشجویان

روزهاي كلينيك

 

هيأت علمي

 

کارآموزی در عرصه روان 1

18140520

 

خانم جمشیدی

 

بخش روان بیمارستان فرشچیان

خانمها : امرایی، محمدی،

آقایان : سلگی، پورکاظم

 

دوشنبهپنجشنبه

 

غیرهيأت  علمي

 

کارآموزی در عرصه روان 1

18140520

 

خانم خسروی

 

بخش روان بیمارستان فرشچیان

خانمها : احمدی ، مهروی،  تکلو، صالحی

آقای امیری

 

شنبه    سه شنبه

 

هيأت علمي

 

کارآموزی در عرصه روان 2

18140530

 

خانم سيدي

 

بخش ذهن مرکز مباشر

(مرکز اوتیسم)

خانمها : چراغی، منیعی،     

آقایان : شاهسواری، حسینی

 

یکشنبهپنجشنبه

 

هيأت علمي

 

کارآموزی در عرصه روان 2

18140530

 

خانم جمشیدی

 

بخش ذهن بیمارستان فرشچیان

خانمها :‌ تاجعلی، امیری،    ملک زاده

آقای متین پور

 

یکشنبهچهارشنبه

 

هيأت  علمي

 

کارآموزی در عرصه جسمانی 1

18140540

 

آقای سرحدی

 

بخش جسم مركزمباشر

خانمها :‌ تاجعلی، امیری،    ملک زاده

آقای متین پور

 

دوشنبه پنجشنبه

 

هيأت  علمي

 

کارآموزی در عرصه جسمانی 1

18140540

 

خانم مرتضوي

 

 

بخش جسم مرکز فرشچيان

 

خانمها : چراغی، منیعی

آقایان : شاهسواری، حسینی

 

شنبه    سه شنبه

 

غير هيأت  علمي

 

کارآموزی در عرصه جسمانی 1

18140540

 

خانم خسروي

 

 

بخش جسم مرکز فرشچيان

 

خانمها : امرایی، محمدی،

آقایان : سلگی، پورکاظم

 

یکشنبهچهارشنبه

 

هيأت  علمي

 

کارآموزی در عرصه جسمانی 1

18140540

آقای دکتر حسینی

 

 

بخش جسم مركز مباشر

خانمها : احمدی ، مهروی،  تکلو، صالحی

آقای امیری

 

یکشنبهچهارشنبه

 

هيأت  علمي

 

کارآموزی در عرصه جسمانی 3

18140560

 

خانم نورانی

 

بخش جسم بیمارستان بعثت

 

خانمها : بهاری، عبدالرحمن ، بختیاری

آقایان : صدرایی، اسدزاد

 

شنبه      سه شنبه

 

هيأت علمي

 

کارآموزی درعرصه جسمانی 3

18140560

 

خانم نورانی

 

بخش جسم بیمارستان بعثت

 

خانمها : ژینو زمانی، فیضی پور، چمنی، گودرزی، عزیزی

آقای راست خدیو

 

یکشنبه چهارشنبه

 

غير هيأت  علمي

 

کارآموزی در عرصه جسمانی 1

18140540

 

خانم خسروي

 

 

بخش جسم مرکز فرشچيان

 

خانمها : یوسفی، کژال زمانی،

آقایان : عبدالوهابی، شجاعی، روندی

 

دوشنبه پنجشنبه

 

هيأت علمي

 

کارآموزی در عرصه جسمانی2

 

18140550

 

آقای سرحدی

 

بخش جسم مركز مباشر

خانمها : کریمی، خواجویی

آقایان : نادری ، مینوفر

شنبه   سه شنبه

 

هيأت علمي

 

کارآموزی در عرصه مستقل

18140570

 

خانم مرتضوي

 

مرکز خیریه توان یاران صبح الوند

 

خانمها : بختیاری

آقایان: صدرایی، روندی

 

یکشنبه

 

 

 

هيأت علمي

 

کارآموزی در عرصه مستقل

18140570

 

خانم مرتضوی

 

مرکز خیریه توان یاران صبح الوند

خانمها : کریمی، خواجویی

آقایان: نادری، مینوفر

 

دوشنبه

 

هيأت علمي

 

کارآموزی در عرصه مستقل

18140570

 

آقای دکتر حسینی

 

مرکز خیریه توان یاران صبح الوند

خانمها : عزیزی، گودرزی

آقای عبدالوهابی

 

شنبه

 

هيأت علمي

 

کارآموزی در عرصه مستقل

18140570

 

آقای دکتر حسینی

 

مرکز خیریه توان یاران صبح الوند

خانمها : فیضی پور، چمنی

آقای راست خدیو

 

سه شنبه

 

هيأت علمي

 

کارآموزی در عرصه مستقل

18140570

 

آقای دکتر حسینی

 

مرکز خیریه توان یاران صبح الوند

خانمها : عبدالرحمن، بهاری

آقای اسدزاد

 

پنجشنبه

 

هيأت علمي

 

کارآموزی در عرصه مستقل

18140570

 

خانم سیدی

 

بخش ذهن مرکز مباشر

(مرکز اوتیسم)

خانمها : یوسفی، ژینو زمانی، کژال زمانی

آقای شجاعی

 

شنبه

 

هيأت علمي

کارآموزی در عرصه (مشاهده بالینی روانی )

18140500

 

خانم سیدی

خانم جمشیدی

 

بخش ذهن مرکز مباشر

(مرکز اوتیسم)

بخش ذهن بیمارستان فرشچیان

بخش روان بیمارستان فرشچیان

خانمها : ابویی، مسماری، همتیان، جعفری

آقایان : نظری، صالحی

 

 

چهارشنبهپنجشنبه

 

هيأت علمي

کارآموزی در عرصه (مشاهده بالینی روانی )

18140500

 

خانم سیدی

خانم جمشیدی

 

بخش ذهن مرکز مباشر

(مرکز اوتیسم)

بخش ذهن بیمارستان فرشچیان

بخش روان بیمارستان فرشچیان

خانمها : لطفی نیا، تیمورلو، بختیاری، بهزادپور

آقایان : محبی، مصطفی آقازاده

 

 

چهارشنبهپنجشنبه

 

هيأت علمي

کارآموزی در عرصه (مشاهده بالینی روانی )

18140500

 

خانم سیدی

خانم جمشیدی

 

بخش ذهن مرکز مباشر

(مرکز اوتیسم)

بخش ذهن بیمارستان فرشچیان

بخش روان بیمارستان فرشچیان

خانمها : دهقانی، قریشی، واشقانی

آقایان : کرمی، رستمی، سجادی

 

 

چهارشنبهپنجشنبه

 

هيأت علمي

کارآموزی در عرصه (مشاهده بالینی روانی )

18140500

 

خانم سیدی

خانم جمشیدی

 

بخش ذهن مرکز مباشر

(مرکز اوتیسم)

بخش ذهن بیمارستان فرشچیان

بخش روان بیمارستان فرشچیان

خانمها : ذاکری، برزوخانی، حاجی مرادخانی

آقایان : جدیری، حسین آقازاده، محمد صفری

 

 

چهارشنبهپنجشنبه

 

 

 

 

 


گروه هاي مشاهده باليني: 

خانم سیدی: روزهاي پنجشنبه ، بخش ذهن مرکز مباشر(اوتیسم)

خانم جمشیدی : روزهاي چهارشنبه ، بيمارستان فرشچيان (بخش ذهن)

خانم جمشیدی : روزهاي پنجشنبه ، بيمارستان فرشچيان (بخش روان)

 

   دانلود : نیمسال_اول96-95کارورزی.doc           حجم فایل 69 KB