• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • پرسنل اداره آموزش
      مدیر آموزش دانشکده
   

         بهزاد حسنی

         مدرک تحصیلی:کارشناسی مدیریت

         سمت:مدیر اداره آموزش

         شماره تماس:08138381633

  کارشناسان اداره آموزش دانشکده

          الهام زواری

         مدرک تحصیلی:کارشناسی IT

         سمت:کارشناس گروه های کار درمانی ، فیزیوتراپی                       و کارشناس امور دانشجویان

         شماره تماس:08138381572

   

        معصومه سیفیان شاد

        مدرک تحصیلی:کارشناسی پرستاری اتاق عمل

        سمت:کارشناس امور حق التدریس،کارشناس امور هیأت علمی

        شماره تماس:08138381572

   

        لیلا بیاتی

        مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

        سمت:کارشناس گروه گفتار درمانی

        شماره تماس:08138381572

   

        معصومه یاری

        مدرک تحصیلی:فوق دیپلم مدیریت

        سمت:کارشناس

        شماره تماس:08138381572