برنامه هاي آموزشي دانشكده

برنامه نیمسال اول 96-95گروه های شنوایی شناسی،گفتار درمانی،کار درمانی،فیزیوتراپی و ارتوپدی فنی

   دانلود : گفتار_درمانی_ترم_7.doc           حجم فایل 58 KB
   دانلود : گفتار_درمانی_ترم_5.doc           حجم فایل 64 KB
   دانلود : گفتار_درمانی_ترم_3.doc           حجم فایل 68 KB
   دانلود : گفتار_درمانی_ترم_1.doc           حجم فایل 66 KB
   دانلود : کار_درمانی__ترم7.doc           حجم فایل 56 KB
   دانلود : کار_درمانی__ترم5.doc           حجم فایل 64 KB
   دانلود : کار_درمانی__ترم_3.doc           حجم فایل 59 KB
   دانلود : کار_درمانی_ترم_1.doc           حجم فایل 60 KB
   دانلود : فیزیوتراپی_ترم_5.doc           حجم فایل 64 KB
   دانلود : شنوایی_شناسی_ترم_8.docx           حجم فایل 24 KB
   دانلود : شنوایی_شناسی_ترم_7.docx           حجم فایل 26 KB
   دانلود : شنوایی_شناسی_ترم5.docx           حجم فایل 25 KB
   دانلود : شنوایی_شناسی_ترم3.docx           حجم فایل 24 KB
   دانلود : شنوایی_شناسی_ترم1.docx           حجم فایل 25 KB
   دانلود : ارتوپد_فنی_ترم1.docx           حجم فایل 20 KB