کمیته ی مشورتی دانشجویان

کمیته ی مشورتی دانشجویان

 

 

شرح وظايف کمیته مشورتی دانشجویی

 

هدف: ارتقاء کیفیت آموزش از طریق ایجاد ارتباط مستمر  و مشارکت دانشجویان

 

شرح وظایف:

 

1- اطلاعرسانی و هماهنگسازی دانشجویان در مورد آئیننامهها و مصوبات آموزشی مرتبط

2- ایجاد نگرش مسئولیتپذیری، تعهد و مشارکت در مسائل آموزشی دانشجویان

3- بهره گیری از خلاقیت، طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان

4- برگزاری جلسه با گروههای آموزشی مختلف و انتقال نظرات و پیشنهادات دانشجویان

5- تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی

6- ارائه ساز و کار مشخص برای حمایت از دانشجویان و دانش آموختگان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

7- تشکیل جلسات نقد آموزشی با حضور نفرات برتر آموزشی هر دوره و مسئولین ذیربط

8- شناسائی، حمايت و توانمند سازی دانشجویان استعدادهای درخشان