• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • کمیته ی مشورتی دانشجویان

  کمیته ی مشورتی دانشجویان

   

   

  شرح وظايف کمیته مشورتی دانشجویی

   

  هدف: ارتقاء کیفیت آموزش از طریق ایجاد ارتباط مستمر  و مشارکت دانشجویان

   

  شرح وظایف:

   

  1- اطلاعرسانی و هماهنگسازی دانشجویان در مورد آئیننامهها و مصوبات آموزشی مرتبط

  2- ایجاد نگرش مسئولیتپذیری، تعهد و مشارکت در مسائل آموزشی دانشجویان

  3- بهره گیری از خلاقیت، طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان

  4- برگزاری جلسه با گروههای آموزشی مختلف و انتقال نظرات و پیشنهادات دانشجویان

  5- تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی

  6- ارائه ساز و کار مشخص برای حمایت از دانشجویان و دانش آموختگان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

  7- تشکیل جلسات نقد آموزشی با حضور نفرات برتر آموزشی هر دوره و مسئولین ذیربط

  8- شناسائی، حمايت و توانمند سازی دانشجویان استعدادهای درخشان