• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • معاونت آموزشی پژوهشی

  معاون آموزشی و پژوهشی

   

       دکتر سولماز رهبر

        دکترای تخصصی فیزیوتراپی

        مرتبه علمی:استادیار

        ایمیل:s.rahbar@umsha.ac.ir

        شماره تماس:08138381635

        فاکس:08138381572

   

   

  معاونت آموزشی دانشکده وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشکده را بر عهده دارد. همچنین، نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها بر عهده این معاونت می باشد.

  برخی از وظایف و اختیارات معاونت آموزشی دانشکده به شرح ذیل است:

  1.      اداره کليه امور آموزشي

  2.      مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با کمك مسئولان ذيربط

  3.      نظارت بر اجراي مقررات وآيين نامه هاي آموزشي

  4.      نظارت بر حسن اجراي وظايف اداره آموزش

  5.      تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي دانشكده

  6.      برنامه ريزي امور آموزشي با همكاري گروههاي آموزشي و اداره آموزش

  7.      نظارت بر حسن اجراي برنامه ها وفعاليت هاي آموزشي دانشكده و ارزيابي آن

  8.      ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و انعكـاس آن بـه رياسـت دانشـكده و اعـلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيئت علمي

  9.      برنامه ريزي گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشكده

  10.  تهيــه و تــدوین مقــررات خــدمات آموزشــی بــرای پيشــنهاد بــه معاونــت آموزشــی دانشگاه جهت تصویب

  11.  نظارت بر ثبت ، نگهداری و کنترل واحدهای درسی

   

  الف) فعاليتهاي مرتبط با اعضاي هيئت علمي :

  1.      نيازسنجي, بررسي تقاضاهاي استخدام و انتقال و نظارت بر انجـام مراحـل تبـديل وضعيت استخدامي اعضاي هيئت علمي (قراردادي به پيماني و از پيماني به رسمي آزمايشي)

  2.      بررسي درخواستهاي ارتقاء پايه ساليانه و انجام اقدامات لازم

  3.      بررسي درخواستهاي ارتقاء مرتبه علمي و انجام اقدامات لازم

  4.      بررســي درخواســتهاي اســتفاده از حــق محروميــت از مطــب (پيگيــري و اجــراي مصوبات شوراي مربوطه)

  5.      بررسي درخواستهاي اعضاي هيئت علمي درخصوص تحصـيل در مقـاطع بـالاتر و نحوه ادامه تحصيل به صورت  مأموريت آموزشي و يا مرخصي بدون حقوق

  6.      بررسي و تنظيم قراردادهاي حق التدريس اعضاي هيئت علمي شاغل و مدعو

  ب ) فعاليتهاي مرتبط با دانشجويان:

  1.      نظارت بر ثبت نـام و بـر انجـام مراحـل مختلـف انتخـاب واحـد دانشـجويان (حـذف و اضافه , حذف نهايي و ...) در مقاطع مختلف

  2.      نظارت بر برنامه ريزي های درسي با همكاري گروههاي آموزشي

  3.      نظارت بر برگزاري منظم کلاسهاي درس و امتحانات پايان ترم

  4.      نظارت بر روند تحصيلي دانشجويان از نظر مشروط بودن يا ممتازبودن آنها

  5.      نظارت و پيگيري ثبت نمرات دانشجويان توسط اعضاي هيئت علمي

  6.      صدور گواهي هاي اشتغال به تحصيل براي مراکز مختلف

  7.      ارسال گزارش هاي فراغت از تحصيل دانشجويان به دانشگاه

  8.      اقدام براي برگزاري کارآموزيهاي رشته های مختلف

  9.      تاييد و امضاء پيش نويس دانشنامه هاي فارغ التحصيلان