Skill lab گفتار درمانی

طرح درس واحد مهارتی آزمایشگاهی اختلالات صوت

 

 

اهداف آزمایشگاه گفتار و زبان

 

رديف

اهداف

وظائف فراگيران

1

 

دانشجویان با انواع دستکاه های آزمایشگاه و موارد استفاده ی آنها آشنا شوند.

گوش دادن و مشارکت فعال در بحث های گروهی

2

 

دانشجویان با شیوه ی استفاده از دستگاه آشنا شوند.

گوش دادن و مشارکت فعال در بحث های گروهی

3

 

دانشجویان از دستگاه برای ارزیابی بیماران استفاده نمایند

اجرای عملی با حضور مربی

4

دانشجویان در استفاده از دستگاه به مهارت برسند.

اجرای عملی با حضور مربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی آزمایشگاه گفتار و زبان- نیمسال اول تحصیلی 96-95

فعالیت

تعداد دانشجو

استاد

روز

 

ارزیابی اختلالات صوت

6

دکتر سیف پناهی

شنبه

 

 

کار با دستگاه Tdcs

6

آقای رضایی

یکشنبه

 

 

ارزیابی اختلالات صوت

6

دکتر سیف پناهی

دوشنبه

 

 

کار با دستگاه Tdcs

6

آقای رضایی

سه شنبه

 

 

ارزیابی اختلالات صوت

6

دکتر سیف پناهی

چهارشنبه