• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • پژوهشی  عنوان آیین نامه    دانلود
  ۱ آئين نامه تصويب و بررسي طرحهاي تحقيقاتي و پايان نامه ها- شهريور 1395
  ۲ اولويت هاي تحقيقاتي HSR در سال 1395
  ۳ دستورالعمل پرداخت حق الزحمه تحقيقاتي اعضاي هيئت علمي و غير هيئت علمي
  ۴ فرم هاي پرداخت هزينه هاي طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه ها - ويرايش شهريور 1395
  ۵ دستورالعمل نحوه نگارش و تنظيم گزارش نهايي پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي ويرايش تيرماه 1395
  ۶ قالب خام فايل تدوين گزارش نهايي طرح تحقيقاتي هيئت علمي-تيرماه 1395
  ۷ نمونه درج شماره طرح/شماره پايان نامه (Grant Number) در قسمت تشكر و قدرداني مقاله-تيرماه 1395
  ۸ نمونه صحيح درج وابستگي سازماني مقالات اعضاي محترم هيئت علمي و پژوهشگران دانشگاه -ويرايش مرداد ماه 1395
  ۹ فرم هاي درخواست پاداش مقاله كارمندان و اساتيد و دانشجويان درسال 1395
  ۱۰ آئين نامه محروميت از مطب