پژوهشیعنوان آیین نامه    دانلود
۱ آئين نامه تصويب و بررسي طرحهاي تحقيقاتي و پايان نامه ها- شهريور 1395
۲ اولويت هاي تحقيقاتي HSR در سال 1395
۳ دستورالعمل پرداخت حق الزحمه تحقيقاتي اعضاي هيئت علمي و غير هيئت علمي
۴ فرم هاي پرداخت هزينه هاي طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه ها - ويرايش شهريور 1395
۵ دستورالعمل نحوه نگارش و تنظيم گزارش نهايي پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي ويرايش تيرماه 1395
۶ قالب خام فايل تدوين گزارش نهايي طرح تحقيقاتي هيئت علمي-تيرماه 1395
۷ نمونه درج شماره طرح/شماره پايان نامه (Grant Number) در قسمت تشكر و قدرداني مقاله-تيرماه 1395
۸ نمونه صحيح درج وابستگي سازماني مقالات اعضاي محترم هيئت علمي و پژوهشگران دانشگاه -ويرايش مرداد ماه 1395
۹ فرم هاي درخواست پاداش مقاله كارمندان و اساتيد و دانشجويان درسال 1395
۱۰ آئين نامه محروميت از مطب