گروه شنوایی شناسی

برنامه ترم جاری گروه شنوایی شناسیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : برنامه_درسی_شنوایی_ترم_7-97.doc           حجم فایل 66 KB
   دانلود : برنامه_درسی_شنوایی_ترم_5-97.doc           حجم فایل 72 KB
   دانلود : برنامه_درسی_شنوایی_ترم_3-97.doc           حجم فایل 72 KB
   دانلود : برنامه_درسی_شنوایی_ترم_1;_97.doc           حجم فایل 70 KB