• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • تقویم آموزشی

   
  تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 1397-1398
   

  _

  مدت آموزش

  تاریخ انتخاب واحد      

  آغاز و پایان آموزش      

  حذف واضافه     

  حذف اضطراری

  مدت و تاریخ برگزاری امتحانات

  تعطیلات بین دو نیمسال

  نیمسال اول

  ۱۷ هفته

  یکشنیه

  ۹۶/۶/۱۹

  لغایت پنجشنبه

  ۹۶/۶/۲۳

  شنبه

  ۹۶/۶/۲۵

  لغایت پنج شنبه

  ۹۶/۱۰/۲۱

   

  شنبه

  ۹۶/۷/۱۵

  لغایت یکشننبه

  ۹۶/۷/۱۶

   

  شنبه

  ۹۶/۹/۱۱

  لغایت یکشنبه

  ۹۶/۹/۱۲

  شنبه

  ۹۶/۱۰/۲۳

  لغایت یکشنبه

  ۹۶/۱۱/۸

  دوشنبه

  ۹۶/۱۱/۹

  لغایت پنجشنبه

  ۹۶/۱۱/۱۲

  نیم سال دوم

  ۱۷ هفته

  شنبه

  ۹۶/۱۱/۷

  لغایت پنجشنبه

  ۹۶/۱۱/۱۲

  شنبه

  ۹۶/۱۱/۱۴

  لغایت پنجشنبه

  ۹۷/۳/۲۴

  شنبه

  ۹۶/۱۱/۲۸

  لغایت یکشنبه

  ۹۶/۱۱/۲۹

  شنبه

  ۹۷/۲/۱۵

  لغایت یکشنبه

  ۹۷/۲/۱۶

  شنبه

  ۹۷/۳/۲۷

  لغایت پنجشنبه

  ۹۷/۴/۷

  سه شنبه

  ۹۷/۴/۸

  لغایت شروع سال تحصیلی جدید۹۸–۹۷