تقویم آموزشی

 
تقویم دانشگاهی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷
 

_

مدت آموزش

تاریخ انتخابواحد      

آغاز و پایانآموزش      

حذف واضافه     

حذفاضطراری

مدت و تاریخبرگزاریامتحانات

تعطیلات بین دو نیمسال

نیمسال اول

۱۷ هفته

یکشنیه

۹۶/۶/۱۹

لغایت پنجشنبه

۹۶/۶/۲۳

شنبه

۹۶/۶/۲۵

لغایت پنج شنبه

۹۶/۱۰/۲۱

 

شنبه

۹۶/۷/۱۵

لغایت یکشننبه

۹۶/۷/۱۶

 

شنبه

۹۶/۹/۱۱

لغایت یکشنبه

۹۶/۹/۱۲

شنبه

۹۶/۱۰/۲۳

لغایت یکشنبه

۹۶/۱۱/۸

دوشنبه

۹۶/۱۱/۹

لغایت پنجشنبه

۹۶/۱۱/۱۲

نیم سال دوم

۱۷ هفته

شنبه

۹۶/۱۱/۷

لغایت پنجشنبه

۹۶/۱۱/۱۲

شنبه

۹۶/۱۱/۱۴

لغایت پنجشنبه

۹۷/۳/۲۴

شنبه

۹۶/۱۱/۲۸

لغایت یکشنبه

۹۶/۱۱/۲۹

شنبه

۹۷/۲/۱۵

لغایت یکشنبه

۹۷/۲/۱۶

شنبه

۹۷/۳/۲۷

لغایت پنجشنبه

۹۷/۴/۷

سه شنبه

۹۷/۴/۸

لغایت شروع سال تحصیلی جدید۹۸–۹۷