کمیته ی کاربست یافته های پژوهشی

 

اعضای کمیته ی کاربست یافته های پژوهشی

 

جناب آقای دکتر علی عبدلی (ریاست دانشکده)

جناب آقای دکتر فرزاد فرمانی (معاونت آموزشی و پژوهشی)

جناب آقای دکتر محمدصادق سیف پناهی (دبیر کمیته)

جناب آقای غلامرضا حاج ولیئی (معاونت اداری و مالی)

سرکار خانم ساناز میرابیان (مدیر آموزش)

سرکار خانم سحر نورانی قرابرقع (عضو هیات علمی)

سرکار خانم مریم عمادی (عضو هیات علمی)