اعضای هیأت علمی

مدیر محترم گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی

       دکتر حجت رادین مهر

       دکترای تخصصی فیزیوتراپی

       مرتبه علمی:استادیار

       ایمیل: hradinmehr@yahoo.com

       پروفایل

 

اعضای محترم هیأت علمی گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی

       دکتر محمد رضا اسدی

       دکترای تخصصی فیزیوتراپی

       مرتبه علمی:استادیار

       ایمیل: reza.asadi21@yahoo.com

       پروفایل

 

       دکتر سولماز رهبر

       دکترای تخصصی فیزیوتراپی

       مرتبه علمی:استادیار

       ایمیل:

       پروفایل