• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • اعضای هیأت علمی

  مدیر محترم گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی

         دکتر حجت رادین مهر

         دکترای تخصصی فیزیوتراپی

         مرتبه علمی:استادیار

         ایمیل: hradinmehr@yahoo.com

         پروفایل

   

  اعضای محترم هیأت علمی گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی

         دکتر محمد رضا اسدی

         دکترای تخصصی فیزیوتراپی

         مرتبه علمی:استادیار

         ایمیل: reza.asadi21@yahoo.com

         پروفایل

   

         دکتر سولماز رهبر

         دکترای تخصصی فیزیوتراپی

         مرتبه علمی:استادیار

         ایمیل: s.rahbar@umsha.ac.ir

         پروفایل

   


         دکتر آیلین طلیم خانی

         دکترای تخصصی فیزیوتراپی

         مرتبه علمی:استادیار

         ایمیل:a.talimkhani@umsha.ac.ir

         پروفایل