شورای پزوهشی دانشکده

 

جناب آقای دکتر علی عبدلی 

جناب آقای دکتر فرزاد فرمانی (رییس شورا)

جنای آقای دکتر محمد صادق سیف پناهی

جناب آقای محسن سرحدی