• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • شورای پزوهشی دانشکده

  اعضای شورای پژوهشی دانشکده

  دکتر محمدصادق سیف پناهی (ریاست دانشکده)

  دکتر سولماز رهبر (معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده)

  جناب آقای غلامرضا حاج ولیی(معاونت اداری و مالی دانشکده)

  دکتر امیر رحمانی رسا(مدیر گروه کاردرمانی)

  دکتر عطا حیدری(مدیر گروه شنوایی شناسی)

  خانم دکتر رضوان اکبری منیع(مدیر گروه گفتار درمانی)

  جناب آقای محمدرضا اسدی(مدیر گروه فیزیوتراپی)

  خانم دکتر ناهید تفتی(مدیر گروه ارتوز و پزوتز)