شورای آموزشی دانشکده

اعضای شورای آموزشی


جناب آقای دکتر علی عبدلی (ریاست دانشکده)

جناب آقای دکتر فرزاد فرمانی (معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده)

جناب آقای غلامرضا حاج ولیی(معاونت اداری و مالی دانشکده)

سرکار خانم مهدیه سیدی(مدیر گروه کاردرمانی)

سرکار خانم دکتر فرانک امامی(مدیر گروه شنوایی شناسی)

جناب آقای محد رضایی(مدیر گروه گفتار درمانی)

جناب آقای دکتر حجت ا... رادین مهر(مدیر گروه فیزیوتراپی)

سرکار خانم ساناز میرابیان(مدیر آموزش)

 

 

تاریخ جلسات برگزار شده:

95/4/8

95/8/10

95/8/24