شورای آموزشی دانشکده

اعضای شورای آموزشی


دکتر محمدصادق سیف پناهی (ریاست دانشکده)

دکتر سولماز رهبر (معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده)

جناب آقای غلامرضا حاج ولیی(معاونت اداری و مالی دانشکده)

دکتر امیر رحمانی رسا(مدیر گروه کاردرمانی)

دکتر عطا حیدری(مدیر گروه شنوایی شناسی)

جناب آقای محمد رضایی(مدیر گروه گفتار درمانی)

جناب آقای دکتر حجت رادین مهر(مدیر گروه فیزیوتراپی)

خانم سحر نورانی(مسئول اساتید مشاور)

خانم طیبه دست پیمان(مدیر آموزش)