شورای مدیرت دانشکده

دکتر محمدصادق سیف پناهی (ریاست دانشکده)

دکتر سولماز رهبر (معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده)

جناب آقای غلامرضا حاج ولیی(معاونت اداری مالی دانشگده)