شورای مدیرت دانشکده

 

جناب آقای دکتر علی عبدلی (ریاست دانشکده)

جناب آقای دکتر فرزاد فرمانی (معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده)

جناب آقای غلامرضا حاج ولیی(معاونت اداری مالی دانشگده)