کمیته پایش استانداردهای اعتبار بخشی

اعضای کمیته پایش استانداردهای اعتبار بخشی

 

جناب آقای دکتر علی عبدلی (رییس دانشگده)

جناب آقای دکتر فرزاد فرمانی(معاونت آموزشی پژوهشی دانشکده)

جناب آقای غلامرضا حاج ولیی(معاونت اداری و مالی دانشکده)

سرکار خانم ساناز میرابیان(مدیر آموش دانشکده)

جناب آقای دکتر سید محمد صادق حسینی(مدیر EDO دانشکده)

جناب آقای محسن سرحدی(مدیر پژوهش و فناوری دانشکده)

جناب آقای بهزاد حسنی

 

جلسه  بازدید از فعالیتهای کمیته پایش توسط معاونت آموزشی دانشگاه و هیات همراه:

95/9/3

تاریخ برگزاری جلسات:

95/8/16

95/8/19