کمیته تشویق دانشجویان

اعضای کمیته ی تشویق دانشجویان

دکتر محمدصادق سیف پناهی(رییس دانشکده)

دکتر سولماز رهبر(معاونت آموزشی دانشکده)

خانم سحر نورانی(مسئول اساتید مشاور)

 

شرح وظایف شورای تشویق دانشگاه به قرار زیر است :


-             نظارت بر نحوه تکمیل و ارسال کارنامه دانشجویان از دانشکده ها و معاونت های پژوهشی و دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه

-                تعیین میزان امتیاز هر فعالیت آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی با توجه به سقف امتیازات در نظر گرفته شده .

-                برگزاری مراسم تشویق در دانشگاه در شروع هر سال تحصیلی و یا در جشن فارغ التحصیلی دانشگاه

-                تعیین نوع تشویق بر اساس موارد پیشنهادی این شیوه نامه اجرایی و اقدام لازم برای انجام تشویق .

-                معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه به معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی جهت تشویق

 

 دانشجویان شایسته تشویق و نحوه تشویق آنان و درصد هر گروه عبارتند از :


سه درصد از دانشجویانی که بالاترین نمرات تحصیلی را در بین هم ورودی های خود در هر سال تحصیلی کسب کرده اند نفر اول هر سال تحصیلی تشویق کتبی توسط معاونت آموزشی دانشگاه یا ریاست دانشگاه با درج در خبرنامه و نفرات بعدی تشویق کتبی توسط ریاست دانشکده خواهند شد .

سه درصد از فارغ التحصیلان هر دانشکده که بالاترین میانگین نمرات را کسب کرده اند نفر اول فارغ التحصیلان هر دانشکده لوح تقدیر با جایزه نقدی یا غیر نقدی و نفرات بعد لوح تقدیر در مراسم سالیانه دریافت خواهند کرد .

تبصره : در دانشکده هایی که چند رشته تحصیلی تدریس می شود در اجرای مفاد بند های 1 و2 فوق نفر اول هر رشته لوح تقدیر با جایزه نقدی یا غیر نقدی و نفرات دوم و سوم لوح تقدیر دریافت می کنند .


 


آیین نامه ی تشویق دانشجویان