• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • کمیته نظارت بر آزمونها

  اعضای کمیته ی نظارت بر آزمونها

  دکتر سولماز رهبر (معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده)

  غلامرضا حاج ولیی (معاون اداری مالی دانشکده)

   

   

  شرح وظایف کادر اجرایی و خدماتی برگزار کننده ی آزمون ها


   

  -          کادر اجرایی برگزاری آزمون در هر دانشکده / مرکز عبارتند از : معاون آموزشی کارشناس مسئول امور آموزشی مدیر گروه کارشناس رشته کارشناس امتحانات و نماینده ی حراست .

  -          واحد آموزش پردیس / واحد تابعه ، زیر نظرمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی مسئولیت هماهنگی و برگزاری آزمون ها را بعهده دارد .

  -          کادر اجرایی آزمون باید زمان بندی آزمون ها و تاریخ دقیق آنها را برای دانشجویان در پورتال  اطلاع رسانی کند . این کار همزمان با مراجعه ی دانشجو به سامانه ، برای چاپ کارت ورود به جلسه ی آزمون صورت می گیرد .

  -          در زمان برگزاری آزمون ها ، یک شماره تماس پشتیبان برای پاسخگویی به سوالات احتمالی دانشجویان و عوامل اجرایی در نظر گرفته می شود .

  -          در زمان برگزاری آزمون ها ، اگر در بخش پرسش و پاسخ دانشجویی ، بسامد تکرار سوالی زیاد شد ، پاسخ بصورت اطلاعیه در پورتال بازتاب می یابد .

  -          مدیران گروه های آموزشی موظفند پیش از شروع آزمون ها ، ابلاغ برنامه ی امتحانی استادان گروه آموزشی مربوطه را از سامانه ی آموزش چاپ کنند و با امضای معاون آموزشی به شخص استاد تحویل دهند .

  -          نمایندگان امور آموزشی ، افرادی هستند که زیر نظر واحد آموزش ، مسئولیت هماهنگی جلسات آزمون را ( طبق برنامه ابلاغی به آنان ) بعهده دارند .

  اعم وظابف نماینده ی امور آموزشی دانشکده عبارتست از :

  -          هماهنگی قبلی ( یک روز اداری پیش از برگزاری آزمون ) با مدرسین دروس برای حصول اطمینان از حضور آنان در جلسه ی آزمون .

  -          هماهنگی برای آماده نمودن و تکثیر سوالات آزمون و کوشش در حفظ محرمانه بودن آنها در صورت عدم حضور مدرس .

  -          دریافت دفترچه های پاسخنامه از واحد آموزش به تعداد مورد نیاز هر جلسه .

  -          توزیع فرم های نظر سنجی بین دانشجویان و جمع آوری آنها .

  -          تطبیق مدارک شناسایی دانشجویان .

  -          هماهنگی بین مراقبین جلسه ی آزمون .

  -          تنظیم صورتجلسه ی برگزاری آزمون و اخذ امضای استاد ، مراقبین و خلاصه شرح برگزاری آزمون و نکات حائز اهمیت در صورتجلسه ی امتحان .

  -          رفع مشکلات احتمالی لیست های حضور و غیاب دانشجویان وگرفتن امضای حضور در جلسه

  -          لیست حضور غیاب دانشجویان باید از سامانه گرفته شده ، حتما عکس دار باشد .

  -          کلیه ی دانشجویان موظفند قبل از خروج از جلسه ی آزمون ، لیست حضور و غیاب جلسه ی آزمون را امضا کند ، در غیر این صورت غایب محسوب می شود .

  -          بررسی دقیق اسامی دانشجویان غایب و اطمینان از موضوع غیبت آنان و درج نام آنها در صورتجلسه ی آزمون .

  -          هماهنگی در خصوص نصب پلاکاردهای اطلاع رسانی شامل نام آزمون و مدرس یا مدرسین مربوطه و همچنین لیست شماره صندلی ها ، در دو قسمت از ورودی سالن آزمون ( حداقل 15 دقیفه پیش از آغاز آزمون ) .

  -          هماهنگی در خصوص اخذ دو آزمون از دانشجویانی که با مجوز قبلی ، آزمون همزمان دارند .

  -          شمارش و تحویل پاسخنامه ها به مدرسین و اخذ امضا از آنان و یا تحویل آنها به واحد آموزش پس از پایان امتحان ، در صورت عدم حضور مدرس .

  -          مراقبان امتحان افرادی هستند که با پیشنهاد رئیس امور آموزشی و تایید معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی از بین اعضای محترم هیئت علمی و یا کارکنان شاغل در واحدهای مختلف دانشکده ، مسئولیت حفظ نظم و برگزاری سالم آزمون ها را به عهده دارند .

   

  اعم وظایف مراقبان امتحان عبارتست از :

  -          مسئولیت کنترل سالنو مرکز آزمون و مراقبت از برگزاری درست و سالم آزمون از جمله بندهای 4- 1 و ده بند 5-1 .

  -          همکاری در توزیع و جمع آوری پاسخنامه ها .

  -          همکاری در توزیع و جمع آوری فرم های نظرسنجی .

  -          همکاری در شمارش پاسخنامه ها و تنظیم صورتجلسه ی برگزاری آزمون .

  -          تحویل موارد تقلب کشف شده به نماینده آموزش برای الصاق به صورتجلسه و یا درج موارد غیر مستند ، ازجمله بندهای 4-5-1 لغایت 10-5-1 .

  -          امور خدماتی مربوط به برگزاری آزمون ها زیر نظر متصدی خدمات آموزشی انجام می گردد .

  اعم این امور عبارتند از :

  -          آماده سازی قبلی سالن های محل برگزاری آزمون ها از جمله نظافت مداوم آنها .

  -          هماهنگی با حوزه ی خدمات دانشکده جهت تامین روشنایی ، سیستم سرمایش و گرمایش سالن ها در طول مدت برگزاری آزمون ها و آمادگی واحدهای مربوطه ( خصوصا تعمیرات برق و تهویه ) ، برای رفع فوری نواقص احتمالی .

  -          هماهنگی با حوزه ی خدمات پردیس / واحد تابعه در خصوص تامین به موقع وسیله ایاب و ذهاب مدرسین ، مراقبین و کادر اجرایی و خدماتی .

  -          کنترل سالن های آزمون ( پیش از آغاز جلسه ) از نظر تامین روشنایی ، مرتب بودن صندلی ها و .......

  -          هماهنگی برای حضور مداوم پزشک معتمد دانشکده در ول برگزاری آزمون ها در محل پیش بینی شده .

  -          آماده سازی دفترچه های پاسخنامه و تکثیر سوالات آزمون در نهایت حفظ محرمانه بودن آنها ، توسط واحد آموزش .

  -          تبصره 1 : تکثیر سوالات آزمون ، حتی الامکان باحضور استاد مربوطه انجام می گردد و در صورتی که به هر دلیلی امکان حضور استاد میسر نگردد ، سوالات باید صرفا در پاکت مخصوص و بصورت کاملا سربسته به واحد آموزش تحویل گردد .

   

     دانلود : شیوه_نامه_ی_برگزاری_آزمون.pdf           حجم فایل 1833 KB