کمیته نظارت بر آزمونها

اعضای کمیته ی نظارت بر آزمونها

 

جناب آقای دکتر فرزاد فرمانی (معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده)

سرکار خانم ساناز میرابیان (مسئول اداره ی آموزش)

جناب آقای محمد رضایی (مدیر گروه گفتار درمانی)

سرکار خانم دکتر سیده فرانک امامی (مدیر گروه شنوایی شناسی)

سرکار خانم خانم مهدیه سیدی (مدیر گروه کاردرمانی)

جناب آقای دکتر حجت رادین مهر (مدیر گروه فیزیوتراپی)

سرکار خانم الهام زواری (کارشناس گروه کاردرمانی)

سرکار خانم سیده فائزه فاضلیان (کارشناس گروه شنوایی شناسی)

سرکار خانم لیلا بیاتی (کارشناس گروه گفتار درمانی)

 

شرح وظایف کادر اجرایی و خدماتی برگزار کننده ی آزمون ها


 

-          کادر اجرایی برگزاری آزمون در هر دانشکده / مرکز عبارتند از : معاون آموزشی کارشناس مسئول امور آموزشی مدیر گروه کارشناس رشته کارشناس امتحانات و نماینده ی حراست .

-          واحد آموزش پردیس / واحد تابعه ، زیر نظرمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی مسئولیت هماهنگی و برگزاری آزمون ها را بعهده دارد .

-          کادر اجرایی آزمون باید زمان بندی آزمون ها و تاریخ دقیق آنها را برای دانشجویان در پورتال  اطلاع رسانی کند . این کار همزمان با مراجعه ی دانشجو به سامانه ، برای چاپ کارت ورود به جلسه ی آزمون صورت می گیرد .

-          در زمان برگزاری آزمون ها ، یک شماره تماس پشتیبان برای پاسخگویی به سوالات احتمالی دانشجویان و عوامل اجرایی در نظر گرفته می شود .

-          در زمان برگزاری آزمون ها ، اگر در بخش پرسش و پاسخ دانشجویی ، بسامد تکرار سوالی زیاد شد ، پاسخ بصورت اطلاعیه در پورتال بازتاب می یابد .

-          مدیران گروه های آموزشی موظفند پیش از شروع آزمون ها ، ابلاغ برنامه ی امتحانی استادان گروه آموزشی مربوطه را از سامانه ی آموزش چاپ کنند و با امضای معاون آموزشی به شخص استاد تحویل دهند .

-          نمایندگان امور آموزشی ، افرادی هستند که زیر نظر واحد آموزش ، مسئولیت هماهنگی جلسات آزمون را ( طبق برنامه ابلاغی به آنان ) بعهده دارند .

اعم وظابف نماینده ی امور آموزشی دانشکده عبارتست از :

-          هماهنگی قبلی ( یک روز اداری پیش از برگزاری آزمون ) با مدرسین دروس برای حصول اطمینان از حضور آنان در جلسه ی آزمون .

-          هماهنگی برای آماده نمودن و تکثیر سوالات آزمون و کوشش در حفظ محرمانه بودن آنها در صورت عدم حضور مدرس .

-          دریافت دفترچه های پاسخنامه از واحد آموزش به تعداد مورد نیاز هر جلسه .

-          توزیع فرم های نظر سنجی بین دانشجویان و جمع آوری آنها .

-          تطبیق مدارک شناسایی دانشجویان .

-          هماهنگی بین مراقبین جلسه ی آزمون .

-          تنظیم صورتجلسه ی برگزاری آزمون و اخذ امضای استاد ، مراقبین و خلاصه شرح برگزاری آزمون و نکات حائز اهمیت در صورتجلسه ی امتحان .

-          رفع مشکلات احتمالی لیست های حضور و غیاب دانشجویان وگرفتن امضای حضور در جلسه

-          لیست حضور غیاب دانشجویان باید از سامانه گرفته شده ، حتما عکس دار باشد .

-          کلیه ی دانشجویان موظفند قبل از خروج از جلسه ی آزمون ، لیست حضور و غیاب جلسه ی آزمون را امضا کند ، در غیر این صورت غایب محسوب می شود .

-          بررسی دقیق اسامی دانشجویان غایب و اطمینان از موضوع غیبت آنان و درج نام آنها در صورتجلسه ی آزمون .

-          هماهنگی در خصوص نصب پلاکاردهای اطلاع رسانی شامل نام آزمون و مدرس یا مدرسین مربوطه و همچنین لیست شماره صندلی ها ، در دو قسمت از ورودی سالن آزمون ( حداقل 15 دقیفه پیش از آغاز آزمون ) .

-          هماهنگی در خصوص اخذ دو آزمون از دانشجویانی که با مجوز قبلی ، آزمون همزمان دارند .

-          شمارش و تحویل پاسخنامه ها به مدرسین و اخذ امضا از آنان و یا تحویل آنها به واحد آموزش پس از پایان امتحان ، در صورت عدم حضور مدرس .

-          مراقبان امتحان افرادی هستند که با پیشنهاد رئیس امور آموزشی و تایید معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی از بین اعضای محترم هیئت علمی و یا کارکنان شاغل در واحدهای مختلف دانشکده ، مسئولیت حفظ نظم و برگزاری سالم آزمون ها را به عهده دارند .

 

اعم وظایف مراقبان امتحان عبارتست از :

-          مسئولیت کنترل سالنو مرکز آزمون و مراقبت از برگزاری درست و سالم آزمون از جمله بندهای 4- 1 و ده بند 5-1 .

-          همکاری در توزیع و جمع آوری پاسخنامه ها .

-          همکاری در توزیع و جمع آوری فرم های نظرسنجی .

-          همکاری در شمارش پاسخنامه ها و تنظیم صورتجلسه ی برگزاری آزمون .

-          تحویل موارد تقلب کشف شده به نماینده آموزش برای الصاق به صورتجلسه و یا درج موارد غیر مستند ، ازجمله بندهای 4-5-1 لغایت 10-5-1 .

-          امور خدماتی مربوط به برگزاری آزمون ها زیر نظر متصدی خدمات آموزشی انجام می گردد .

اعم این امور عبارتند از :

-          آماده سازی قبلی سالن های محل برگزاری آزمون ها از جمله نظافت مداوم آنها .

-          هماهنگی با حوزه ی خدمات دانشکده جهت تامین روشنایی ، سیستم سرمایش و گرمایش سالن ها در طول مدت برگزاری آزمون ها و آمادگی واحدهای مربوطه ( خصوصا تعمیرات برق و تهویه ) ، برای رفع فوری نواقص احتمالی .

-          هماهنگی با حوزه ی خدمات پردیس / واحد تابعه در خصوص تامین به موقع وسیله ایاب و ذهاب مدرسین ، مراقبین و کادر اجرایی و خدماتی .

-          کنترل سالن های آزمون ( پیش از آغاز جلسه ) از نظر تامین روشنایی ، مرتب بودن صندلی ها و .......

-          هماهنگی برای حضور مداوم پزشک معتمد دانشکده در ول برگزاری آزمون ها در محل پیش بینی شده .

-          آماده سازی دفترچه های پاسخنامه و تکثیر سوالات آزمون در نهایت حفظ محرمانه بودن آنها ، توسط واحد آموزش .

-          تبصره 1 : تکثیر سوالات آزمون ، حتی الامکان باحضور استاد مربوطه انجام می گردد و در صورتی که به هر دلیلی امکان حضور استاد میسر نگردد ، سوالات باید صرفا در پاکت مخصوص و بصورت کاملا سربسته به واحد آموزش تحویل گردد .

 

   دانلود : شیوه_نامه_ی_برگزاری_آزمون.pdf           حجم فایل 1833 KB