کمیته دانشنجویان آسیب پذیر

اعضای کمیته ی دانشنجویان آسیب پذیر

 

جناب آقای دکتر علی عبدلی (ریاست دانشکده)

جناب آقای  دکتر فرزاد فرمانی (معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده)

سرکار خانم ساناز میرابیان (مسئول اداره ی آموزش)

جناب آقای  دکتر کامیار قصیری (عضو هیات علمی گروه ارتوز و پروتز)

سرکار خانم کوثر اسفنده (عضو هیات علمی گروه گفتاردرمانی)

جناب آقای  دکتر سید محمد صادق حسینی (عضو هیات علمی گروه کاردرمانی)

جناب آقای دکتر محمدرضا اسدی (عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی)

جناب آقای مرتضی حمیدی نحرانی (عضو هیات علمی گروه شنوایی شناسی)