کمیته دانشنجویان آسیب پذیر

اعضای کمیته ی دانشنجویان آسیب پذیر

 

دکتر محمدصادق سیف پناهی (ریاست دانشکده)

دکتر سولماز رهبر (معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده)

خانم طیبه دست پیمان (مسئول اداره ی آموزش)

خانم سحر نورانی قرابرقع(عضو هیات علمی گروه کار ردرمانی)