مدیر فناوری و اطلاعات

 

 

 

     مدیر  فناوری و اطلاعات

   محسن سرحدی

    کارشناس ارشد کاردرمانی

    عضو هیات علمی گروه کاردرمانی

    ایمیل: msarhady1980@gmail.com