مدیر فناوری و اطلاعات

 

 

 

     مدیر  فناوری و اطلاعات

   شهره مجد

    کارشناس ارشد نرم افزار