• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • مشاوره تحصیلی

  اساتید مشاور دانشجویان دانشکده ی علوم توانبخشی

   

   

       مسئول اساتید مشاور

     خانم سحر نورانی قرابقع

      عضو هیات علمی گروه کاردرمانی

   

   

  شرح وظایف اساتید مشاور

  1) تسلط استاد مشاور به كليه آئین نامه ها و دستورالعمل هاي آموزشي، رفاهي، فرهنگي، اجتماعي، پژوهشي و مشاوره، و آگاه بودن به وظايف و اختيارات خود.

  2) توجه خاص به دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه و آشنا نمودن آنان با واحدهاي مختلف دانشگاه و مكان هاي مختلف شهر محل تحصيل.

  3) آشنا كردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و انضباطي.

  4) تشكيل پرونده براي دانشجويان (با رعايت محرمانه بودن) كه حاوي اطلاعات ذکر شده در فایل فرآیند عملکرد باشد.

  5) ارائه مشاوره هاي لازم به دانشجو در زمينه شغلي و نحوه ادامه تحصيل و آماده سازي وي براي پذيرش مسئوليت شغلي در آينده.

  6) هدايت و برنامه ريزي درسي و مشاوره دانشجويان در زمينه روش هاي صحيح مطالعه و ترغيب به حضور در فعاليت هاي فوق برنامه علمي و فرهنگي.

  7) بررسي و تاييد كليه فرم هاي انتخاب واحد، گواهي پزشكي، ميهماني، انتقالي، جابجايي و حذف و اضافه و حذف اضطراري واحدهاي درسي، حذف كليه دروس اخذ شده در يك نيمسال.

  8) ارزيابي مداوم و شناخت وضعيت تحصيلي دانشجو در گذشته، حال و پيگيري آن در آينده .

  9) شناخت استعدادها و توانايي هاي بالقوه دانشجو و كمك به شكوفايي منطقي آنها و معرفي دانشجويان موفق در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي به مسئولين دانشكده و EDC

  10) مشاوره و انتقال اطلاعات و تجربيات به دانشجو جهت اخذ تصميم مناسب و تقويت روحيه خود تصميمي دانشجو.

  11) بررسي و شناسايي مسائل و عوامل موثر بر روند تحصيلي دانشجو)عوامل اقتصادي، عاطفي، رواني، اجتماعي و فرهنگي( و ارجاع دانشجو به مراكز مربوطه و كمك در جهت پيشرفت تحصيلي و جبران كاستي هاي دانشجو.

  12) توجه به شرايط محيطي، خانوادگي و تحصيلي دانشجو و مشورت با صاحبنظران و كارشناسان مسائل مربوط به مشكلات دانشجو.

  13) اطلاع به خانواده دانشجو در زمينه مشكلات وي و مشاوره با آنان درصورت لزوم (لازمست در اين خصوص استاد مشاور تبحر لازم را از طريق گذراندن دور ه هاي آموزشي كسب نمايد).

  14) اعلام مشكلات دانشجويان با هماهنگي مسئول اساتيد مشاور دانشكده به مدير گروه مربوط يا معاونت آموزشي دانشكده.

  15) معرفي دانشجويان با هماهنگي مسئول اساتيد مشاور به واحدهاي مختلف دانشگاه از جمله مركز مشاوره و راهنمايي تحصيلي دانشگاه در مواردي كه نياز به همكاري و مشاوره تخصصي داشته باشند.

  16) شركت استاد مشاور در گردهمايي و كارگاه هاي توجيهي و آموزشي و جلسات مربوط به استادان مشاور.

  17) شركت استاد مشاور در جلسات ماهانه كه توسط معاون آموزشي دانشكده و در هر نيمسال تحصيلي تشكيل مي گردد.

  18) تهيه گزارش عملکرد و ارائه به مسئول اساتيد مشاور دانشكده در پايان هر نيمسال تحصيلی.

   

  آیین نامه ها و فرمها

           آیین نامه ی اساتید مشاور

         فرمهای اساتید مشاور

   

  اساتید مشاور

   نام و نام خانوادگی استاد مشاور  گروه آموزشی  ابلاغ استاد
   سید محمدصادق حسینی  کاردرمانی
  مهدیه سیدی  کاردرمانی
   سحر نورانی قرابرقع  کاردرمانی
   محسن سرحدی  کاردرمانی
   سعیده سادات مرتضوی  کاردرمانی
   فرخنده جمشیدی  کاردرمانی
   سیده فرانک امامی  شنوایی شناسی
   مرتضی حمیدی نهرانی   شنوایی شناسی
   بهاره خاور غزلانی   شنوایی شناسی
   مریم عمادی   شنوایی شناسی
  نسرین گوهری شنوایی شناسی
  کوثر اسفنده گفتاردرمانی
  گوهر لطفی گفتاردرمانی
  محمدصادق سیف پناهی گفتاردرمانی
  محمد رضایی گفتاردرمانی
  کامیار قصیری ارتوز و پروتز
  محمدرضا اسدی فیزیوتراپی