برنامه امتحانی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

برنامه امتحانی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

 

 

تاریخ 20/3/96

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

آناتومی اعصاب

بیماریهای داخلی

جامعه شناسی در کاردرمانی

خ زواری

خ سیفیان

خ فاضلیان

کاردرمانی ترم 2

کاردرمانی ترم 4

کاردرمانی ترم 6

کلاس1 بالا

کلاس2 بالا

کلاس 4 پایین

26

26

15

12-10

آناتومی اندام تحتانی

زبان تخصصی

شنوایی شناسی و روش های ارزیابی دستگاهها

روانشناسی معلولین

آعبدی

خ سیفیان

آ نبوی

خ زواری

فیزیوتراپی ترم 2

گفتاردرمانی ترم 4

گفتاردرمانی ترم 2

ارتوپدی ترم 2

کلاس 1 بالا

کلاس 2 بالا

کلاس 4 پایین

کلاس 3 بالا

9

24

22

20

14-12

مبانی زبان شناسی وآوا شناسی

آزمون های رفتاری شنوایی

خ فاضلیان

آعبدی

شنوایی شناسی ترم 4

شنوایی شناسی ترم 6

کلاس 2 بالا

کلاس 1 بالا

22

18

 

تاریخ 21/03/1396

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

کاردرمانی در روانپزشکی کودک

خ سیفیان

آزواری

گفتاردرمانی ترم 6   کاردرمانی ترم 6

کاردرمانی ترم 4

کلاس 11 بهداشت

کلاس  2 بالا

30

26

12-10

ضروریات بافت شناسی وآسیب شناسی

شنوایی شناسی بالینی

آزواری

آنبوی

شنوایی ترم 2

شنوایی ترم 8

کلاس 2 بالا

کلاس 1 بالا

25

18

 

تاریخ 22/3/96

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

زبان خارجه تخصصی

بیماری های اعصاب

ژنتیک پزشکی

خ  زواری

خ سیفیان

خ فاضلیان

ارتوپدی ترم 1

گفتاردرمانی ترم4

گفتار درمانی ترم2

کلاس 1 بالا

کلاس 2 بالا

کلاس 4 پایین

13

24

22

12-10

آمار

آناتومی اندام فوقانی

زبان تخصصی

 

آ نبوی

آعبدی

کاردرمانی ترم 6

فیزیوتراپی ترم 2

شنوایی شناسی ترم 4

لابراتوار2

کلاس 1 بالا

کلاس 2 بالا

19

9

22

14-12

روانشناسی مرضی

آزمون های فیزیولوژیک 2

خ فاضلیان

خ سیفیان

کاردرمانی ترم 2

شسنوایی شناسی ترم 6

کلاس 2 بالا

کلاس 1 بالا

26

18

 

تاریخ 23/03/1396

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

اختلال در بلع

 

خ زواری

گفتاردرمانی ترم2

کلاس 2 بالا

22

12-10

کاردرمانی در عقب ماندگی ذهنی

آناتومی و فیزیولوژی مغز و اعصاب

کاربرد دارو شناسی در شنوایی

آنبوی

آ باقری

خ سیفیان

کاردرمانی ترم 4

شنوایی شناسی ترم 2

شنوایی شناسی ترم 4

کلاس 2 بالا

کلاس 4 پایین

کلاس 1 بالا

26

25

22

 

تاریخ 24/03/96

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

تاخیر به علت احیاء

 

 

 

 

12-10

جسمانی 4

آناتومی اندام بالایی

روانشناسی رشد

آنبوی

خ سیفیان

خ زواری

کاردرمانی ترم 6

ارتوپدی ترم 2

گفتاردرمانی ترم 2

کلاس 4 پایین

کلاس 1 بالا

کلاس 2 بالا

15

13

22

14-12

آناتومی اندام ها

نابسامانی زبان ویژه دوران رشد

ارزیابی سمعک

بافت شناسی

خ سیفیان

خ فاضلیان

آعبدی

آنبوی

کاردرمانی ترم 2

گفتاردرمانی ترم 4

شنوایی شناسی ترم 6

فیزیوتراپی ترم2

کلاس 2 بالا

کلاس 1 بالا

کلاس 4 پایین

کلاس 5 پایین

26

24

18

9

 

تاریخ 25/3/96

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

اصول و مبانی شنوایی شناسی

انقلاب اسلامی

تشخیص افتراقی

خ زواری

خ سیفیان

خ فاضلیان

شنوایی شناس ترم 4

کاردرمانی ترم 2

کاردرمانی ترم6

کلاس 2 بالا

کلاس 11 بهداشت

کلاس 1 بالا

22

28

15

12-10

آئین زندگی

آئین زندگی

کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی 2

خ زواری

خ فاضلیان

آنبوی

گفتاردمانی ترم 2

ارتوپدی ترم 2

کاردرمانی ترم 4

کلاس 6 پرستاری

کلاس 7 پرستاری

کلاس 2 بالا

33

-

26

4-2

آسیب شناسی

ژنتیک پزشکی

آعبدی

آنبوی

فیزیوتراپی ترم 2

شنوایی شناسی ترم 2

کلاس 1 بالا

کلاس 2 بالا

9

25

 

تاریخ 27/3/96

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

نورولوژی

استاتیک

زبان تخصصی

آحسنی

خ زواری

خ فاضلیان

کاردرمانی ترم4

ارتوپدی ترم 2

فیزیوتراپی ترم 2

کلاس 2 بالا

کلاس 1 بالا

کلاس 4 پایین

26

13

9

12-10

فیزیولوزی اعصاب

مقدمه ای بر روش تحقیق

دارو شناسی برای درمانگر

آنبوی

آعبدی

خ فاضلیان

کاردرمانی ترم 2

کاردرمانی ترم 6

گفتاردرمانی ترم 6

کلاس 2 بالا

کلاس 1 بالا

کلاس 4 پایین

26

15

19

14-12

نابسامانی گفتار و ز بان در آسیب شنوایی

زبان شناسی و آوا شناسی

فیزیولوژی عمومی

آعبدی

خ زواری

خ سیفیان

کاردرمانی ترم 4

گفتاردرمانی ترم2

شنوایی شناسی ترم 2

کلاس 2 بالا

کلاس 1 بالا

کلاس 4 پایین

26

22

25

 

تاریخ 28/3/96

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

تاخیر به علت احیا

 

 

 

 

12-10

اندیشه اسلامی 2

اندیشه اسلامی 2

خ زواری

خ فاضلیان

گفتاردرمانی 2 کاردرمانی ترم4 فیزیوتراپی ترم2

ارتوپدی ترم 2 شنوایی شناسی ترم 2

کلاس 6 پزشکی

کلاس 7 پزشکی

84

14-12

تاریخ و فرهنگ تمدن

بیماری های ENT

شنوایی شناسی کودکان

هدفمند1

خ سیفیان

آنبوی

آحسنی

خ فاضلیان

گفتاردرمانی ترم 4

شنوایی شناسی ترم 4

شنوایی شناسی ترم 6

کاردرمانی ترم 2

کلاس 2 بهداشت

کلاس 2 بالا

کلاس 1 بالا

کلاس 4 پایین

25

22

18

26

 

تاریخ 29/3/96

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

آناتومی ستون فقرات

اختلال سالمندان

خ سیفیان

آحسنی

ارتوپدی ترم 2

گفتاردرمانی ترم 6

کلاس 1 بالا

کلاس 2 بالا

13

19

12-10

جسمانی 1

آعبدی

کاردرمانی ترم4

کلاس 2 بالا

26

 

تاریخ 30/3/96

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

رشد تکامل گفتارو زبان

خ زواری خ فاضلیان

آحسنی

خ میرابیان

گفتاردرمانی ترم 2

کاردرمانی ترم 6

گفتاردرمانی ترم 2

کلاس 6 و 7 پیراپزشکی

کلاس 4 پزشکی

کلاس 2 بالا

50

22

12-10

کینزیو.لوژی ستون فقرات

الگوهای پردازش گفتار و زبان

خ فاضلیان

خ زواری

فیزیوتراپی ترم2

گفتاردرمانی ترم 4

کلاس 1 بالا

کلاس 2 بالا

9

24

14-12

کینزیولوژی 2

بهداشت عمومی

آزمون های فیزیولوژیک 1

خ فاضلیان

آنبوی

آعبدی

کاردرمانی ترم 4

شنوایی شناسی ترم 2

شنوایی شناسی ترم 4

کلاس 2 بالا

کلاس 1 بالا

کلاس 4 پایین

26

25

22

 

تاریخ 31/3/96

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

تربیت شنوایی

تکنیک ارتوپدفنی

مدیریت در گفتاردرمانی

آحسنی

آ باقری

خ سیفیان

شنوایی شناسی 6

ارتوپدی ترم2

گفتاردرمانی ترم6

کلاس 1 بالا

کلاس 4 پایین

کلاس 2 بالا

 

 

تاریخ 01/04/1396

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

تفسیر موضوعی قران

رشد کودک

روانشناسی عمومی و بیماران

خ فاضلیان

خ زواری

آخسنی

شنوایی شناسی ترم 6

کاردرمانی ترم 2

فیزیوتراپی ترم 2

کلاس 5 پزشکی

کلاس 2 بالا

کلاس 1 بالا

20

26

9

12-10

مقدمه ای بر روانپزشکی کودک

آمار و پژوهش

ادبیات فارسی

آنبوی

آ باقری

خ زواری

کاردرمانی ترم 4

گفتاردرمانی ترم 4

گفتاردرمانی ترم2

 

کلاس 2 بالا

کلاس 1 بالا

کلاس 4 پایین

26

24

22

14-12

رشد طبیعی گفتار و زبان

آعبدی

شنوایی شناسی ترم2

کلاس 2 بالا

25

 

تاریخ 03/04/96

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

جراحی عمومی

اختلال در تشدید

آعبدی

آباقری

فیزیوتراپی ترم 2

گفتاردرمانی ترم4

کلاس 1 بالا

کلاس 2 بالا

9

24

12-10

گروه و روابط بین فردی

مبانی شنوایی شناسی

خ سیفیان

آعبدی

کاردرمانی ترم 4

شنوایی شناسی ترم 2

کلاس 2 بالا

کلاس 1 بالا

26

25

 

تاریخ 04/04/1396

ساعت

نام درس

نام مراقب

ترم، رشته

محل برگزاری امتحان

تعداد دانشجو

10-8

هدفمند 4

کامپیوتر و کاربرد آن

خ سیفیان

خ میرابیان

کاردرمانی ترم 4

شنوایی شناسی ترم 2

کلاس 2 بالا

کلاس 1 بالا

26

25

 

 

 

 

 

   دانلود : 14.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : 13.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : 12.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : 11.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : 10.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : 9.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : 8.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : 7.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : 6.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : 5.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : 4.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : 3.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : 2.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : 1.docx           حجم فایل 18 KB