ریاست دانشکده

ریاست محترم دانشـــکده توانبخشی


      دکتر محمد صادق سیف پناهی

      دکترای تخصصی گفتار درمانی

      مرتبه علمی:استادیار

      ایمیل:panahi29@gmail.com

      شماره تماس:08138381571

      فاکس:08138381572