• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور



 • کمیته ی پژوهش در آموزش

  دبیر کمیته:سرکار خانم سعیده سادات مرتضوی

  اعضای کمیته:

  آقای دکتر محمدصادق سیف پناهی

  خانم دکتر رضوان اکبری منیع

  خانم کوثر اسفنده

  خانم مهدیه سیدی

  خانم دکتر سولماز رهبر

  آقای دکتر محمد رضایی

  آقای دکتر حجت رادین مهر

  آقای امید ترکمن

  خانم گوهر لطفی

  خانم دکتر آیلین طلیم خانی

  آقای دکتر امیر رحمانی رسا

   

    اولویت بندی پژوهش در آموزش

    نمونه پروپوزال طرح پژوهش در آموزش