سرفصل دروس

جداول دروس دوره پایه، تخصصی و کارآموزی دوره کارشناسی پیوسته ارتوز و پروتز

جدول دروس پایه و تخصصی دوره کارشناسی پیوسته ارتوز و پروتز

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعات دروس

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

۱۱

مکانیک

۳

۳۴

۳۴

۶۸

۲۲

۱۲

خواص مواد مصنوعی

۲

۳۴

 

۳۴

 

۱۳

خواص مواد (فلزات)

۲

۳۴

 

۳۴

 

۱۴

ایمنی و پیشگیری از سوانح کارگاهی

۲

۳۴

 

۳۴

 

۱۵

رسم فنی (عمومی)

۲

۱۷

۳۴

۵۱

 

۱۶

رسم فنی (تخصصی)

۱

 

۳۴

۳۴

۱۵

۱۷

تکنیک فلزکاری

۲

۱۷

۵۱

۶۸

۱۵

۱۸

تکنیک قطعه سازی

۱

 

۵۱

۵۱

۱۷

۱۹

تکنولوژی چوب

۱/۵

۲۵/۵

 

۲۵/۵

۱۵

۲۰

تکنیک درودگری

۱/۵

 

۷۶/۵

۷۶/۵

۱۵

۲۱

مقاومت مصالح

۲

۳۴

 

۳۴

۱۱

۲۲

ریاضیات عمومی و مقدمات آمار

۳

۵۱

 

۵۱

 

۲۳

فیزیک

۲

۱۷

۳۴

۵۱

۱۱

۲۴

مدیریت صنعتی

۲

۳۴

 

۳۴

 

۲۵

آناتومی انسانی ۱

۲

۳۴

۳۴

۶۸

 

۲۶

آناتومی انسانی ۲

۳

۳۴

۳۴

۶۸

۲۵

۲۷

آناتومی سطحی

۲

۹

۱۶/۵

۲۵/۵

۲۵ و ۲۶

۲۸

آناتومی و فیزیولوژی اعصاب

۲

۳۴

 

۳۴

۲۵ و ۲۶

۲۹

ارتوپدی

۳

۵۱

 

۵۱

۲۵ و ۲۶

۳۰

اصول توانبخشی

۲

۳۴

 

۳۴

 

۳۱

بهداشت عمومی

۲

۳۴

 

۳۴

 

۳۲

روش تحقیق و آمار

۲

۳۴

 

۳۴

۲۲

۳۳

اصطلاحات پزشکی

۲

۵۱

 

۵۱

۷

۳۴

اصول فیزیوتراپی و کاردرمانی

۲

۱۷

۳۴

۵۱

۲۵ و ۲۶ و ۳۰ و ۲۹

۳۵

ارزشیابی و اندازه گیری عضلات

۳

۳۴

۳۴

۶۸

۲۵ و ۲۶

۳۶

روانشناسی معلولین

۲

۳۴

 

۳۴

 

۳۷

کمک های اولیه

۱

 

۳۴

۳۴

 

۳۸

رادیولوژی

۱

۱۷

 

۱۷

۲۵ و ۲۶

۳۹

نورولوژی

۲

۳۴

 

۳۴

۲۸

۴۰

تکنیک ارتوپدی فنی

۲

۱۷

۵۱

۶۸

۱۷ و ۱۹ و ۲۰

۴۱

تئوری ارتز ۱

۳

۵۱

 

۵۱

۱۱ و ۲۵

۴۲

آشنایی با طراحی و ساخت ارتزهای اندام تحتانی

۱

 

۵۱

۵۱

۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۴۱

۴۳

تئوری ارتز ۲

۲

۳۴

 

۳۴

۴۱

۴۴

آشنایی با طراحی و ساخت ارتزهای اندام فوقانی

۱

 

۵۱

۵۱

۴۰ و ۴۳

۴۵

آشنایی با طراحی و ساخت ارتزهای ستون فقرات

۱

 

۵۱

۵۱

۴۲ و ۴۳

۴۶

تئوری پروتز ۱

۲

۳۴

 

۳۴

۲۲ و ۲۵ و ۲۶

۴۷

آشنایی با طراحی و  ساخت پروتزهای زیر زانو

۱

 

۵۱

۵۱

۴۰ و ۴۶

۴۸

تئوری پروتز ۲

۲

۳۴

 

۳۴

۴۶

۴۹

آشنایی با طراحی و ساخت پروتزهای بالای زانو

۱

 

۵۱

۵۱

۴۷ و ۴۸

۵۰

تئوری پروتز ۳

۲

۳۴

 

۳۴

۵۴

۵۱

آشنایی با طراحی و ساخت پروتزهای اندام فوقانی

۱

 

۵۱

۵۱

۴۰ و ۵۰

۵۲

تکنیک های چرمکاری

۱

 

۵۱

۵۱

 

۵۳

کینزیولوژی و بیومکانیک ۱

۲

۳۴

 

۳۴

۲۵ و ۱۱

۵۴

کینزیولوژی و بیومکانیک ۲

۲

۳۴

 

۳۴

۵۳

۵۵

کینزیولوژی و بیومکانیک ۳

۲

۳۴

 

۳۴

۵۴

۵۶

مدیریت مراکز ارتوپدی فنی

۲

۳۴

 

۳۴

۲۴

۵۷

پروژه

۲

 

 

 

 

جمع

۸۸

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول دروس کارآموزی در عرصه دوره کارشناسی پیوسته ارتوز و پروتز

 

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعات

پیشنیاز

۵۸

کارآموزی در عرصه ارتزهای زیرزانو

۲

۱۳۶

۴۲

۵۹

کارآموزی در عرصه ارتزهای بالای زانو

۲

۱۳۶

۴۲

۶۰

کارآموزی در عرصه ارتزهای ستون فقرات

۳

۲۵۴

۴۵

۶۱

کارآموزی در عرصه ارتزهای اندام فوقانی

۲

۱۳۶

۴۴

۶۲

کارآموزی در عرصه ارتزهای پا (foot)

۲

۱۳۶

۴۰ و ۴۱

۶۳

کارآموزی در عرصه پروتزهای زیرزانو

۲

۱۳۶

۴۷

۶۴

کارآموزی در عرصه پروتزهای مچ پا و پنجه

۱

۶۸

۴۷

۶۵

کارآموزی در عرصه پروتزهای روی زانو

۲

۱۳۶

۴۷

۶۶

کارآموزی در عرصه پروتزهای بالای زانو

۲

۱۳۶

۴۹

۶۷

کارآموزی در عرصه پروتز لگن

۲

۱۳۶

۶۵ و ۶۶

۶۸

کارآموزی در عرصه پروتز زیر آرنج

۲

۱۳۶

۵۱

۶۹

کارآموزی در عرصه پروتز بالای آرنج

۲

۱۳۶

۶۸

جمع

۲۴

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : سرفصل_دروس_دوره_کارشناسی_اعضای_مصنوعی.pdf           حجم فایل 1269 KB