• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • سرفصل دروس

  جداول دروس دوره پایه، تخصصی و کارآموزی دوره کارشناسی پیوسته ارتوز و پروتز

  جدول دروس پایه و تخصصی دوره کارشناسی پیوسته ارتوز و پروتز

  کد درس

  نام درس

  تعداد واحد

  ساعات دروس

  پیش نیاز

  نظری

  عملی

  جمع

  ۱۱

  مکانیک

  ۳

  ۳۴

  ۳۴

  ۶۸

  ۲۲

  ۱۲

  خواص مواد مصنوعی

  ۲

  ۳۴

   

  ۳۴

   

  ۱۳

  خواص مواد (فلزات)

  ۲

  ۳۴

   

  ۳۴

   

  ۱۴

  ایمنی و پیشگیری از سوانح کارگاهی

  ۲

  ۳۴

   

  ۳۴

   

  ۱۵

  رسم فنی (عمومی)

  ۲

  ۱۷

  ۳۴

  ۵۱

   

  ۱۶

  رسم فنی (تخصصی)

  ۱

   

  ۳۴

  ۳۴

  ۱۵

  ۱۷

  تکنیک فلزکاری

  ۲

  ۱۷

  ۵۱

  ۶۸

  ۱۵

  ۱۸

  تکنیک قطعه سازی

  ۱

   

  ۵۱

  ۵۱

  ۱۷

  ۱۹

  تکنولوژی چوب

  ۱/۵

  ۲۵/۵

   

  ۲۵/۵

  ۱۵

  ۲۰

  تکنیک درودگری

  ۱/۵

   

  ۷۶/۵

  ۷۶/۵

  ۱۵

  ۲۱

  مقاومت مصالح

  ۲

  ۳۴

   

  ۳۴

  ۱۱

  ۲۲

  ریاضیات عمومی و مقدمات آمار

  ۳

  ۵۱

   

  ۵۱

   

  ۲۳

  فیزیک

  ۲

  ۱۷

  ۳۴

  ۵۱

  ۱۱

  ۲۴

  مدیریت صنعتی

  ۲

  ۳۴

   

  ۳۴

   

  ۲۵

  آناتومی انسانی ۱

  ۲

  ۳۴

  ۳۴

  ۶۸

   

  ۲۶

  آناتومی انسانی ۲

  ۳

  ۳۴

  ۳۴

  ۶۸

  ۲۵

  ۲۷

  آناتومی سطحی

  ۲

  ۹

  ۱۶/۵

  ۲۵/۵

  ۲۵ و ۲۶

  ۲۸

  آناتومی و فیزیولوژی اعصاب

  ۲

  ۳۴

   

  ۳۴

  ۲۵ و ۲۶

  ۲۹

  ارتوپدی

  ۳

  ۵۱

   

  ۵۱

  ۲۵ و ۲۶

  ۳۰

  اصول توانبخشی

  ۲

  ۳۴

   

  ۳۴

   

  ۳۱

  بهداشت عمومی

  ۲

  ۳۴

   

  ۳۴

   

  ۳۲

  روش تحقیق و آمار

  ۲

  ۳۴

   

  ۳۴

  ۲۲

  ۳۳

  اصطلاحات پزشکی

  ۲

  ۵۱

   

  ۵۱

  ۷

  ۳۴

  اصول فیزیوتراپی و کاردرمانی

  ۲

  ۱۷

  ۳۴

  ۵۱

  ۲۵ و ۲۶ و ۳۰ و ۲۹

  ۳۵

  ارزشیابی و اندازه گیری عضلات

  ۳

  ۳۴

  ۳۴

  ۶۸

  ۲۵ و ۲۶

  ۳۶

  روانشناسی معلولین

  ۲

  ۳۴

   

  ۳۴

   

  ۳۷

  کمک های اولیه

  ۱

   

  ۳۴

  ۳۴

   

  ۳۸

  رادیولوژی

  ۱

  ۱۷

   

  ۱۷

  ۲۵ و ۲۶

  ۳۹

  نورولوژی

  ۲

  ۳۴

   

  ۳۴

  ۲۸

  ۴۰

  تکنیک ارتوپدی فنی

  ۲

  ۱۷

  ۵۱

  ۶۸

  ۱۷ و ۱۹ و ۲۰

  ۴۱

  تئوری ارتز ۱

  ۳

  ۵۱

   

  ۵۱

  ۱۱ و ۲۵

  ۴۲

  آشنایی با طراحی و ساخت ارتزهای اندام تحتانی

  ۱

   

  ۵۱

  ۵۱

  ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۴۱

  ۴۳

  تئوری ارتز ۲

  ۲

  ۳۴

   

  ۳۴

  ۴۱

  ۴۴

  آشنایی با طراحی و ساخت ارتزهای اندام فوقانی

  ۱

   

  ۵۱

  ۵۱

  ۴۰ و ۴۳

  ۴۵

  آشنایی با طراحی و ساخت ارتزهای ستون فقرات

  ۱

   

  ۵۱

  ۵۱

  ۴۲ و ۴۳

  ۴۶

  تئوری پروتز ۱

  ۲

  ۳۴

   

  ۳۴

  ۲۲ و ۲۵ و ۲۶

  ۴۷

  آشنایی با طراحی و  ساخت پروتزهای زیر زانو

  ۱

   

  ۵۱

  ۵۱

  ۴۰ و ۴۶

  ۴۸

  تئوری پروتز ۲

  ۲

  ۳۴

   

  ۳۴

  ۴۶

  ۴۹

  آشنایی با طراحی و ساخت پروتزهای بالای زانو

  ۱

   

  ۵۱

  ۵۱

  ۴۷ و ۴۸

  ۵۰

  تئوری پروتز ۳

  ۲

  ۳۴

   

  ۳۴

  ۵۴

  ۵۱

  آشنایی با طراحی و ساخت پروتزهای اندام فوقانی

  ۱

   

  ۵۱

  ۵۱

  ۴۰ و ۵۰

  ۵۲

  تکنیک های چرمکاری

  ۱

   

  ۵۱

  ۵۱

   

  ۵۳

  کینزیولوژی و بیومکانیک ۱

  ۲

  ۳۴

   

  ۳۴

  ۲۵ و ۱۱

  ۵۴

  کینزیولوژی و بیومکانیک ۲

  ۲

  ۳۴

   

  ۳۴

  ۵۳

  ۵۵

  کینزیولوژی و بیومکانیک ۳

  ۲

  ۳۴

   

  ۳۴

  ۵۴

  ۵۶

  مدیریت مراکز ارتوپدی فنی

  ۲

  ۳۴

   

  ۳۴

  ۲۴

  ۵۷

  پروژه

  ۲

   

   

   

   

  جمع

  ۸۸

   

   

   

   

   

   

   

   

  جدول دروس کارآموزی در عرصه دوره کارشناسی پیوسته ارتوز و پروتز

   

   

  کد درس

  نام درس

  تعداد واحد

  ساعات

  پیشنیاز

  ۵۸

  کارآموزی در عرصه ارتزهای زیرزانو

  ۲

  ۱۳۶

  ۴۲

  ۵۹

  کارآموزی در عرصه ارتزهای بالای زانو

  ۲

  ۱۳۶

  ۴۲

  ۶۰

  کارآموزی در عرصه ارتزهای ستون فقرات

  ۳

  ۲۵۴

  ۴۵

  ۶۱

  کارآموزی در عرصه ارتزهای اندام فوقانی

  ۲

  ۱۳۶

  ۴۴

  ۶۲

  کارآموزی در عرصه ارتزهای پا (foot)

  ۲

  ۱۳۶

  ۴۰ و ۴۱

  ۶۳

  کارآموزی در عرصه پروتزهای زیرزانو

  ۲

  ۱۳۶

  ۴۷

  ۶۴

  کارآموزی در عرصه پروتزهای مچ پا و پنجه

  ۱

  ۶۸

  ۴۷

  ۶۵

  کارآموزی در عرصه پروتزهای روی زانو

  ۲

  ۱۳۶

  ۴۷

  ۶۶

  کارآموزی در عرصه پروتزهای بالای زانو

  ۲

  ۱۳۶

  ۴۹

  ۶۷

  کارآموزی در عرصه پروتز لگن

  ۲

  ۱۳۶

  ۶۵ و ۶۶

  ۶۸

  کارآموزی در عرصه پروتز زیر آرنج

  ۲

  ۱۳۶

  ۵۱

  ۶۹

  کارآموزی در عرصه پروتز بالای آرنج

  ۲

  ۱۳۶

  ۶۸

  جمع

  ۲۴

   

   

   

   

   

   

   

     دانلود : سرفصل_دروس_دوره_کارشناسی_اعضای_مصنوعی.pdf           حجم فایل 1269 KB