اعضای هیئت علمی

مدیر محترم  گروه ارتوز پروتز دانشکده توانبخشی

 

       دکتر فرزاد فرمانی

      دکترای تخصصی ارتوز پروتز

      مرتبه علمی:استادیار

      ایمیل: f.farmani@umsha.ac.ir

      پروفایل

 

اعضای محترم هیأت علمی گروه ارتوز پروتز دانشکده توانبخشی

      دکتر کامیار قصیری

       دکترای تخصصی ارتوز پروتز

       مرتبه علمی:استادیار

       ایمیل:kamiar_g@yahoo.com

       پروفایل