• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • اعضای هیئت علمی

  مدیر محترم  گروه ارتوز پروتز دانشکده توانبخشی

         دکتر ناهید تفتی

        دکترای تخصصی ارتوز پروتز

        مرتبه علمی:استادیار

        ایمیل: n.tafti@umsha.ac.ir

        پروفایل

  اعضای محترم هیأت علمی گروه ارتوز پروتز دانشکده توانبخشی

        امید ترکمن

         کارشناسی ارشد ارتوز پروتز

         مرتبه علمی:مربی

         ایمیل:

         پروفایل

   

   


       عطیه مرادی حادض

         کارشناسی ارشد ارتوز پروتز

        مرتبه علمی:مربی

        ایمیل: n.tafti@umsha.ac.ir

        پروفایل