اعضای هیئت علمی

مدیر محترم  گروه ارتوز پروتز دانشکده توانبخشی

 

       دکتر فرزاد فرمانی

      دکترای تخصصی ارتوز پروتز

      مرتبه علمی:استادیار

      ایمیل: f.farmani@umsha.ac.ir

      پروفایل

 

اعضای محترم هیأت علمی گروه ارتوز پروتز دانشکده توانبخشی


      امید ترکمن

       کارشناسی ارشد ارتوز پروتز

       مرتبه علمی:مربی

       ایمیل:

       پروفایل