• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • طرح درس

  لیست طرح درس های گروه کاردرمانی تایید شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی همدان

     دانلود : کارآموزی در عرصه جسمانی 2.pdf           حجم فایل 340 KB
     دانلود : کارآموزی در عرصه جسمانی 1.pdf           حجم فایل 1272 KB
     دانلود : كارآموزي در عرصه روان 2.pdf           حجم فایل 1562 KB
     دانلود : كارآموزي در عرصه روان1.pdf           حجم فایل 1272 KB
     دانلود : تئوری فعالیت.pdf           حجم فایل 592 KB