اعضای هیئت علمی

مدیر محترم  گروه کار درمانی دانشکده توانبخشی

      دکتر امیر رحمانی رسا

       دکترای کاردرمانی

       مرتبه علمی:استادیار

       ایمیل: rahmaniot@umsha.ac.ir

       پروفایل

 

اعضای محترم هیأت علمی گروه کار درمانی دانشکده توانبخشی

 

      دکتر سید محمد صادق حسینی

       دکترای تخصصی کاردرمانی

       مرتبه علمی:استادیار

       ایمیل:Hosseini.ot@gmail.com

       پروفایل

 

    محسن سرحدی

     کارشناسی ارشد کاردرمانی

     مرتبه علمی:مربی

     ایمیل:msarhady1980@gmail.com

     پروفایل

 

    مهدیه سیدی

      کارشناس ارشد کاردرمانی

      مرتبه علمی:مربی

      ایمیل: mahdiehseyedi@gmail.com

       پروفایل

 

     سعیده سادات مرتضوی

      کارشناسی ارشد کاردرمانی

      مرتبه علمی:مربی

      ایمیل: s.mortazavi.ot@gmail.com

       پروفایل

 

      سحر نورانی قرابرقع

       کارشناسی ارشد کاردرمانی

       مرتبه علمی:مربی

       ایمیل: saharnurani@yahoo.com

       پروفایل