• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • اعضای هیئت علمی

  مدیر محترم  گروه شنوایی شناسی دانشکده توانبخشی

          دکتر عطا حیدری

          دکترای تخصصی شنوایی شناسی

          مرتبه علمی:استادیار

          ایمیل:atta.heidari@gmail.com

        پروفایل

   

  اعضای محترم هیأت علمی گروه شنوایی شناسی دانشکده توانبخشی

          دکتر فرانک امامی

          دکترای تخصصی شنوایی شناسی

          مرتبه علمی:استادیار

          ایمیل: faranak_imami@yahoo.com

          پروفایل

   

   

          مرتضی حمیدی نهرانی

          کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

          مرتبه علمی:مربی

          ایمیل: hamidi@umsha.ac.ir

          پروفایل

   

           مریم عمادی

          کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

          مرتبه علمی:مربی

          ایمیل: m.emadi@umsha.ac.ir

          پروفایل

   

           نسرین گوهری

          کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

          مرتبه علمی:مربی

          ایمیل:rasacenter@yahoo.com

          پروفایل

   

   

           فائزه فاضلیان

          کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

          مرتبه علمی:مربی

          ایمیل:f.fazelian@umsha.ac.ir

        پروفایل