اعضای هیئت علمی

مدیر محترم  گروه شنوایی شناسی دانشکده توانبخشی

 

        دکتر عطا حیدری

        دکترای تخصصی شنوایی شناسی

        مرتبه علمی:استادیار

        ایمیل:

     

 

اعضای محترم هیأت علمی گروه شنوایی شناسی دانشکده توانبخشی

        دکتر فرانک امامی

        دکترای تخصصی شنوایی شناسی

        مرتبه علمی:استادیار

        ایمیل: faranak_imami@yahoo.com

        پروفایل

 

 

        مرتضی حمیدی نهرانی

        کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

        مرتبه علمی:مربی

        ایمیل: hamidi@umsha.ac.ir

        پروفایل

 

         مریم عمادی

        کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

        مرتبه علمی:مربی

        ایمیل: m.emadi@umsha.ac.ir

        پروفایل

 

         نسرین گوهری

        کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

        مرتبه علمی:مربی

        ایمیل:rasacenter@yahoo.com

        پروفایل

 

 

         فائزه فاضلیان

        کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

        مرتبه علمی:مربی

        ایمیل:

      پروفایل