اعضای هیئت علمی

مدیر محترم  گروه گفتار درمانی دانشکده توانبخشی

     دکتر محمّد صادق سیف پناهی

       دکترای تخصصی گفتار درمانی

       مرتبه علمی:استادیار

       ایمیل: panahi29@gmail.com

        پروفایل

 

اعضای محترم هیأت علمی گروه گفتار درمانی دانشکده توانبخشی

      دکتر محمّد رضایی

        دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی

        مرتبه علمی:مربی

        ایمیل:   m_r_st@yahoo.com

        پروفایل

 

      کوثر اسفنده

       کارشناسی ارشد گفتار درمانی

       مرتبه علمی:مربی

       ایمیل: Ksfande@gmail.com

       پروفایل

 

     گوهر لطفی

      کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

      مرتبه علمی:مربی

      ایمیل: lotfi_gohar@yahoo.com

      پروفایل

 

 

     دکتر رضوان اکبری منیع

       دکترای تخصصی گفتار درمانی

      مرتبه علمی:استادیار

      ایمیل: r.akbari@umsha.ac.ir

      پروفایل

 


    بهاره رضایی

       کارشناس ارشد گفتار درمانی

      مرتبه علمی:مربی

      ایمیل:

      پروفایل