• معاونت اداری مالیarrow_drop_down
 • گروه های آموزشی
 • گروه شنوایی شناسیarrow_drop_down
 • گروه کاردرمانیarrow_drop_down
 • گروه گفتاردرمانی arrow_drop_down
 • گروه ارتوز و پروتز arrow_drop_down
 • گروه فیزیوتراپی arrow_drop_down
 • اداره آموزشarrow_drop_down
 • برنامه درسی
 • تقویم آموزشی ترم جاری
 • برنامه های ترم جاریarrow_drop_down
 • کوریکولوم آموزشیarrow_drop_down
 • طرح درس هاarrow_drop_down
 • کمیته ها و شوراها
 • کمیته هاarrow_drop_down
 • شوراهاarrow_drop_down
 • دفتر مطالعات و توسعه آموزشarrow_drop_down
 • مدیریت بالینی
 • بیمارستان فرشچیانarrow_drop_down
 • بیمارستان بعثتarrow_drop_down
 • کلینیک امام خمینیarrow_drop_down
 • کلینیک مباشرarrow_drop_down
 • اسکیل لبarrow_drop_down
 • اساتید مشاور • اعضای هیئت علمی

  مدیر محترم  گروه گفتار درمانی دانشکده توانبخشی

       دکتر محمّد صادق سیف پناهی

         دکترای تخصصی گفتار درمانی

         مرتبه علمی:استادیار

         ایمیل: panahi29@gmail.com

          پروفایل

   

  اعضای محترم هیأت علمی گروه گفتار درمانی دانشکده توانبخشی

        دکتر محمّد رضایی

          دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی

          مرتبه علمی:مربی

          ایمیل:   m_r_st@yahoo.com

          پروفایل

   

        کوثر اسفنده

         کارشناسی ارشد گفتار درمانی

         مرتبه علمی:مربی

         ایمیل: Ksfande@gmail.com

         پروفایل

   

       گوهر لطفی

        کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

        مرتبه علمی:مربی

        ایمیل: lotfi_gohar@yahoo.com

        پروفایل

   

   

       دکتر رضوان اکبری منیع

         دکترای تخصصی گفتار درمانی

        مرتبه علمی:استادیار

        ایمیل: r.akbari@umsha.ac.ir

        پروفایل

   


      بهاره رضایی

         کارشناس ارشد گفتار درمانی

        مرتبه علمی:مربی

        ایمیل:

        پروفایل