برنامه کارآموزی و کارورزی دانشجویان

برنامه کارآموزی و کارورزی گروه شنوایی شناسی نیمسال اول ۹۷-۹۶