مدیر دفتر توسعه آموزش

 

 

     مدیر دفتر توسعه ی آموزش

 دکتر حجت رادین مهر

       دکترای تخصصی فیزیوتراپی

       مرتبه علمی:استادیار

       ایمیل: hradinmehr@yahoo.com