مدیر دفتر توسعه آموزش

 

 

     مدیر دفتر توسعه ی آموزش

   دکتر سید محمد صادق حسینی

    عضو هیات علمی گروه کاردرمانی

   آدرس ایمیل: hosseini.ot@gmail.com