معاون اداری مالی

     غلامرضا حــاج ولیئی

      کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

      مرتبه علمی:مربی

      ایمیل:rhaji70@yahoo.com

      شماره تماس:08138381571

      فاکس:08138381572