اعضای شورای پژوهشی

لیست اعضای شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی:

دکتر محمدصادق سیف پناهی

دکتر سولماز رهبر

دکتر امیر رحمانی رسا

دکترحجت رادین مهر

دکتر فرزاد فرمانی

دکتر عطا حیدری

دکتر محمد رضایی